Търсене
Close this search box.

Представяне на сборника „Принудителната миграция: регионални и национални измерения на глобален проблем“ с ръководител проф. Анна Мантарова

На 10 септември в БАН бе представен научен сборник „Принудителната миграция: регионални и национални измерения на глобален проблем“. Гости на събитието бяха г-жа Илияна Йотова – вицепрезидент на Република България, академик Юлиан Ревалски – председател на БАН, г-жа Лиляна Станкова-Пройчева – зам. председател на ДАБ, проф. Диана Петкова – председател на СУБ.

Сборникът обобщава резултатите от първия етап на работата по финансиран от ФНИ проект „Социална среда и девиации: устойчиви зависимости и ситуативни влияния. Социални девиации в контекста на съвременните миграционни процеси“ с ръководител проф. дсн Анна Мантарова (Института за изследване на обществата и знанието при БАН).

Основната цел на това първо по рода си интердисциплинарно изследване е да установи и анализира как се променя действието на универсалните и устойчиви детерминанти на социалните девиации в днешните условия на интензивни миграционни процеси, които съдържат потенциал да генерират и стимулират различни девиации, какви връзки и зависимости между социалните факти и процеси съществуват, как се проявяват те в конкретни условия.

Екипът, работещ по проекта е интердисциплинарен и включва представители на различни науки, което дава възможност като се използва концептуалния и методически апарат на няколко социални науки да се направи по-цялостен, задълбочен и многопланов анализ на явленията, връзките и зависимостите. На първия етап от работата по проекта акцентът е върху анализ на ситуацията, формирана в резултат на влизането и присъствието в страната на голям брой имигранти и на нейния потенциал да влияе върху различни социални девиации.

Проведени са няколко емпирични социологически изследвания:

  • национално представително емпирично социологическо изследване „Социални аспекти на съвременните миграционни процеси“;
  • две изследвания в региони, в които има центрове за настаняване на търсещи убежище – гр. Харманли и квартал Враждебна – София;
  • дълбочинни интервюта с имигранти от Сирия, Ирак и Афганистан, настанени в центрове за бежанци у нас.

На представянето на сборника бе фокусирано на основните резултати и изводи от изследователската работа. Специални акценти бяха нагласите спрямо имигрантите и техните детерминанти, страховете, асоциирани с присъствието на имигранти в страната, наличието на дистанцираност и дискриминационни нагласи, приемането и използването на език на омраза и агресивност по отношение на тях. В сборника са представени и материали, даващи поглед върху практиките в съседни страни, също засегнати, дори в по-голяма степен от имиграционната вълна – Гърция и Сърбия.

Наред с анализи на резултати от емпиричните изследвания, са включени и материали с подчертано теоретичен характер. Направен е преглед на политиките на ЕС по интеграция на имигранти и транспонирането им в нацоналното законодателство на Република България. Обоснован е изводът, че реализирането на успешна интеграция на новодошлите е възможно само с подкрепата на гражданското общество. Социалното приобщаване се извършва само на най-близкото до хората равнище: на работното място, в училищата и в различни организации.Теоретичен материал, който в известен смисъл насочва към продължението на работата по проекта, е този за правния фактор в контекста на съвременните миграционни процеси с фокус върху специфичните функционални особености на правното съзнание.

Пространно изказване направи г-жа И. Йотова – вицепрезидент на Република България. Тя изтъкна високата стойност на разработката и нейната ценност като информационна база при вземане на решения. Като се спря на проблемните моменти в европейската и национална политика по отношение на миграцията, тя подчерта необходимостта от продължаване на изследванията и проследяване на динамиката на процесите. Академик Ревалски изказа своята удовлетвореност от актуалното и стойностно изследване, реализирано от изследователи от БАН и от високата оценка, която то получава от представители на държавни институции. Изказвания направиха и председателят на СУБ проф. Петкова, зам. председателят на ДАБ г-жа Л. Станкова-Пройчева, директорът на ИДП на БАН – проф. И. Илиева, учени. Прочетено бе поздравление и от председателя на Комисията за защита от дискриминация доц. А. Джумалиева.

Всеобщо бе мнението, че проблематиката е особено значима, няма да загуби своята актуалност в обозримо бъдеще и изследванията трябва да бъдат продължени.

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване