Търсене
Close this search box.

Представяне на сборник с международно участие „Неравенства и социална (дез)интеграция: В търсене на заедност“, посветен на 60-годишния юбилей на проф. Румяна Стоилова.

На 28-ми март (сряда) от 16,30 в зала 207 на Централно управление на БАН ще се състои официалното представяне на тематичния сборник с международно участие

             Неравенства и социална (дез)интеграция: В търсене на заедност,

                 посветен на 60-годишния юбилей на проф. Румяна Стоилова.

 

В сборника учени от България и чужбина дискутират важни проблеми от развитието на съвременните общества и социологическата наука:

  • предизвикателствата на глобализацията и постсоциалистическата трансформация
  • взаимовръзката между интеграция, девиантност и социално изключване
  • образователните неравенства и преходите към заетост
  • политиките и практиките на младежката (не)сигурност на пазара на труда
  • социалното конструиране на полови различия и модели на поведение
  • възможностите за социологически рефлексии върху различни социални феномени: взаимовръзката „човек и природа“, неравенствата през целия живот и др.
  • методологията и конструирането на изследователския инструментариум
  • миналото, настоящето и бъдещето на социологията.

Снимки от представянето можете да разгледате тук.

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване