Търсене
Close this search box.

ПРИЗНАНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИ УЧЕН ФИЛОСОФ

ПРИЗНАНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИ УЧЕН ФИЛОСОФ

На състоялата се на 4-7 юни 2015 Международна Уайтхедова конференция в Клермонт, Калифорния (САЩ) българският философ проф. дфн Веселин Петров Петров от Института за изследване на обществата и знанието при БАН бе утвърден за Изпълнителен директор на международната философска организация за процесуални изследвания International Process Network с двегодишен мандат – длъжност, заемана за пръв път не само от български философ, но и изобщо от представител от Източна Европа. От сайта на организацията https://internationalprocessnetwork.wordpress.com/ipn-board/ се вижда списъка на Изпълнителния комитет на организацията:

Executive Director: Vesselin Petrov, Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria
Executive Director elect: Maria-Teresa Teixeira, Lisbon University, Portugal
Secretary: Matthew David Segall, California Institute of Integral Studies, USA
Treasurer: John Sweeney, CPS, Claremont, California, USA
Communications Director: Peter Farleigh, Macquarie University, Sydney, Australia
Founding Executive Director: Herman Greene, Chapel Hill, North Carolina, USA

Да пожелаем успех в отговорната работа!

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване