Търсене
Close this search box.

Стартира Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“, финансирана от МОН – с решение на УС на БАН от 21.07.2022 г.

Програмата „Млади учени и постдокторанти – 2“ е продължение на една добра практика за привличане и подкрепа на кариерното развитие на млади учени и постдокторанти в българските публични научни организации и държавни висши училища. Програмата е и в изпълнение на специфична цел 3 на Националната стратегия за развитието на научните изследвания в Република България 2017 – 2030, а именно – привличане и задържане на талантливи млади хора за научноизследователска работа и въвеждане на подкрепящи мерки, които да направят България активен участник в Европейското научноизследователско пространство.

Подкрепата е насочена към млади учени (до 10 години от придобиване на ОКС „магистър“); както и към постдокторанти (до 5 години от придобиване на ОНС „доктор“), които при одобрение ще работят към избрания от тях институт на БАН за периода на финансирането.

Специфична цел на Програмата е привличането, задържането и развитието на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, чрез които да се постигне устойчиво възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво, да се осигури реинтеграция и реализация на млади и перспективни научни кадри, както и благоприятна среда за обмен на научни идеи.

С приоритет се финансират външни за БАН постдокторанти.

Срокът за подаване на документи в деловодството на Института по философия и социология при БАН (ул. Сердика №4, тел. 0889233562) е 30.09.2022 г. Рецензирането и класирането на кандидатите се извършва от Научния съвет на Института по философия и социология в срок до един месец след срока на подаване на документите – до 30.10.2022 г.

За контакт и повече информация относно кандидатстването по Програмата към Институт по философия и социология – БАН: доц. д-р Силвия Борисова (научен секретар), имейл: , тел. 0887543901.

Пълните условия за кандидатстване и критерии за оценка на кандидатите могат да бъдат изтеглени оттук:

Условия за кандидатстване  

Критерии за оценка на кандидатите

НП „Млади учени и постдокторанти – 2“

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване