Търсене
Close this search box.

Текущи

Infra4NextGen

Инфраструктури за следващото поколение в Европа. Четиригодишният проект ще пренасочи и адаптира съществуващите изследователски услуги в подкрепа на петте теми на програмата NextGenerationEU. 1.03.2024 – 31.12.2028.

Skills2Capabilities

От умения към способности и възможности за реализация е проект, финансиран по програма Хоризонт Европа (2021-2027 г.), съгласно договор № 101094758. Продължителност три години: 01.01.2023 – 31.12.2025.

CEECAW

Предизвикателства при организирането и колективните преговори в секторите на грижи, администрация и управление на отпадъци в централно-източноевропейските страни. 1 ноември 2023 – 30 октомври 2026

Eurofound

Национален кореспондент на Eurofound за България 2022 – 2026

Network of Eurofound Correspondents – Bulgaria
(Contract NO.: 22-3030-03; Project NO.: 211001)

SkiLMeeT

Умения за пазара на труда в дигиталната и зелената трансформация
1 януари 2024 – 31 декември 2026

Проект BroadVoice

Проектът BroadVoice има за цел да изследва ролята на представителите на работниците и индустриалните отношения (колективно договаряне, съвместно вземане на решения, консултации) в насърчаването, регулирането и прилагането на иновации на

AgroDigiRise

Unlocking the innovative potential of the South Central Region of Bulgaria in the agricultural sector, с ръководител на българския екип гл. ас. д-р Светла Стоева, Програма Цифрова Европа, 1 ноември

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)

Изследването на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа – SHARE, е европейска изследователска инфраструктура за проучване на въздействието на здравни, социални, икономически и екологични политики през целия живот на европейските

Европейско социално изследване

Европейското социално изследване (ЕСС) е най-мащабният и авторитетен научно изследователски проект на Европейската Комисия и Европейската фондация за наука.

COCOREADO

Подобряване на позицията на фермерите в хранителните вериги за доставка, чрез свързване на производители и потребители и посредством обучения на посланици.
януари 2021 – юли 2024

Приключили

I SKILL

I SKILL – Industrial Relations And Social Dialogue To Kick-In Inclusive Adult Learning /индустриални отношения и социален диалог за стимулиране

TALENT Erasmus+

Създаване на двугодишна магистърска програма по управление на човешките ресурси (УЧР) в шест университета в Централна Азия.
Декември 2018

MILIEU

Проект MILIEU Women, Disability Inclusion: Scientific Excellence in Bulgaria/Жени, увреждания и включване: Научна експертност в България е финансиран по рамковата

BEYOND4.0

BEYOND 4.0 Industrie 4.0 and Digital Disruption/Приобщаващо бъдеще за Европа. Отвъд въздействието на Индустрията 4.0 и цифровата промяна, финансиран от

Национални проекти

„Европейски „градове на водата“: сравнителни аспекти на регионалното развитие на случаите на Виши, Франция и Велинград, България“.

Проектът проучва социалните и културните измерения на минералната вода и термалното наследство като ресурс, подложен на процес на комодификация в

COVID-19: Предизвикателството 2020

Общностни нагласи, стратегии и реакции, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ с ръководител доц. д-р Албена Накова 2021-2023