Търсене
Close this search box.

Проект BroadVoice

Проектът BroadVoice има за цел да изследва ролята на представителите на работниците и индустриалните отношения (колективно договаряне, съвместно вземане на решения, консултации) в насърчаването, регулирането и прилагането на иновации на работното място чрез директния глас на служителите.

Екип на ИФС-БАН,  в сътрудничество със седем изследователски института, спечели проект за изследване на индустриалните отношения

Понастоящем акцентът върху прякото участие на служителите нараства. Ролята на синдикатите и представителите на работниците, както и инструментите, които те традиционно прилагат – колективното договаряне, съвместното вземане на решения, процедури за достъп до информация и консултации, може теоретично да бъдат поставена под въпрос. Важно е да се знае как тези процедури се конкурират със съвременните неформални канали, които стават все по-предпочитани от работещите за изразяване на мнението им.

Подходите и поведението на представителите на работниците и служителите по отношение на иновациите могат да зависят от различните властови ресурси и институционални рамки. но те в крайна сметка пропускат конкретните възможности за засилване на гласа на работниците и на демокрацията на работното място.

Проектът BroadVoice има за цел да изследва ролята на представителите на работниците и индустриалните отношения (колективно договаряне, съвместно вземане на решения, консултации) в насърчаването, регулирането и прилагането на иновации на работното място чрез директния глас на служителите.

Проектът ще допринесе към осъществяването на някои междусекторни приоритети на Европейската комисия  – Европейската зелена сделка, Европа, пригодена за цифровата ера, Икономика, която работи за хората.

Институтът по философия и социология е част от консорциума поради опита си в изследването на индустриалните отношения на европейско ниво. Други участници в проекта са организации и учени с допълващ се опит в изследванията на организацията на труда и иновативните работни практики: Workplace Innovation Europe CLG (WIE), Технологичния университет в Лулеа – Швеция,  Амстердамския университет (UvA), Университета на Любляна (UL), Асоциацията за международни и сравнителни изследвания в областта на труда и индустриалните отношения (ADAPT) – Италия, Тони Дъндън от Университета на Лимерик (Ирландия), Тони Дъндън от Университета на Лимерик (Ирландия) и Чаба Мако от Института за информационно общество към Университета за публични услуги в Будапеща.

Асоциирани партньори в проекта са: ETUI (EU), ETUC (EU), Federmeccanica (IT), FIM-CISL (IT), ZDS (SI), KSS PERGAM (SI), FNV (NL), КТ Подкрепа, Съюзът за стопанска инициатива, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” (ФСИВ) – Подкрепа, Съюза на ВиК операторите в Република България, IDEAS INSTITUTE (IE), AWVN (NL), LO (SE)

Проектът BroadVoice се финансира от Европейската комисия.

Екипът на ИФС включва: проф. д.с.н. Васил Киров – ръководителр  редовен докторант Багрян Маламин, редовен докторант Десислава Янева и специалист Диана Ненкова.

Уебсайт на проекта: https://workplaceinnovation.eu/about-broadvoice/

Контакти:

Infra4NextGen

Инфраструктури за следващото поколение в Европа. Четиригодишният проект ще пренасочи и адаптира съществуващите изследователски услуги в подкрепа на петте теми на програмата NextGenerationEU. 1.03.2024 – 31.12.2028.

Skills2Capabilities

От умения към способности и възможности за реализация е проект, финансиран по програма Хоризонт Европа (2021-2027 г.), съгласно договор № 101094758. Продължителност три години: 01.01.2023 – 31.12.2025.