Търсене
Close this search box.

ПРОМОЦИЯ  на  2 КНИГИ по НИ проект на секция „Религия, вярвания, светоглед“

На 6 феврурари 2020 г., четвъртък, 14,30 ч. в Заседателната зала на ул. „Сердика“ 4 ще се състои представянето на тематичен сборник и монография:
1. „РЕЛИГИОЗНА ИДЕНТИЧНОСТ И СВЕТОГЛЕД:Човекът в Европейската цивилизация на XXI век -София 2019;
Редколегия: проф.дфн Ст.Пенов/ Р-л на НИ проект/; гл.ас,д-р С.Методиев/ Зам.р-л/ ; гл.ас.д-р Севделина Николова и гл.ас.д-р Людмил Петров;
Авторски колектив от катедрата и НИ група с учени от БАН, СУ, ВУ в Б-я, Русия, Беларус и Израел.
 2. „ETHNO-RELIGIOUS EXPRESSIONS OF OTHERNESS – CHALLENGES AND RESPONSES“ ( Иво „ИвРай”, 2019г.). –
 автор- доц.,д-р Веселин Босаков.
Представянето ще водят проф.Ст. Пенов, гл.ас.С. Методиев и гл.ас.Л. Петров.

Местните празници: ресурси, традиции, промени – нова книга от секция Общности и идентичности

В сборника са публикувани доклади от международна конференция на тема „Местните празници: ресурси, традиции, промени“ проведена на 5-7 юни 2023 г. в Творческия дом на БАН, Варна. Тя е организирана

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите