Търсене
Close this search box.

Публикация на Eurofound за месец март на тема ‘Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU’

Eurofound стартита с нов доклад, разглеждащ развитието на най-важните аспекти на колективно договореното работно време в ЕС и неговото регулиране. Докладът описва институционалните режими на регулиране и оценка на развитието на договорените работни часове и тези, които обичайно се прекарват в трудова дейност за периода между 1999 г. и 2014 г.

Резюме на доклада е достъпно на адрес: http://bit.ly/WorkTimeMND

Пълният текст на доклада е достъпен на адрес: http://bit.ly/WTDevelopments

Достъп до блога на Jorge Cabrita в Social Europe със статия за важността на колективното договаряне при създаване на стандартите за работно време в Европа, може да намерите на следния адрес: http://bit.ly/WorkTimeBlog

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване