Търсене
Close this search box.

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА АНИ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

На 4 юни 2020, от 11 часа, в залата на ИФС-БАН, ул.“Сердика“ № 4, ще се проведе

открито заседание

на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема:

„ИНСТИТУЦИЯТА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 1992 – 2017“

на Ани Димитрова Димитрова – свободен докторант от ИФС при БАН

Секция „Социални теории, стратегии и прогнози“

за придобиване на образователната и научната степен „доктор“

по научна специалност – 2.3 Философия

 

 

Научно жури:

 

Председател:

проф.д.ф.н. Богдана Тодорова (ИФС-БАН) – становище

 

Членове:

проф. д-р Мюмюн Тахиров (УНИБИТ“)  – рецензия

доц. д.ф.н Борислав Градинаров (ИФС-БАН) – рецензия

проф.д-р Янаки Стоилов  (СУ „Кл.Охридски“) -становище

доц.д-р Боян Хаджиев (УНСС) – становище

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при доц. д-р Албена Накова в ИФС и са публикувани на сайта на ИФС – http://ips-bas.org

 

Рецензия от проф. д-р Мюмюн Тахиров относно дисертационния труд на Ани Димитрова Димитрова „Институцията президент на Република България 1992 – 2017 г.“ за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3 „Философия“.

На чужд език

Рецензия от доц.д.ф.н Борислав Градинаров относно дисертационния труд на Ани Димитрова Димитрова „Институцията президент на Република България 1992 – 2017 “ за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3 „Философия“.

На чужд език

Становище от проф. д.ф.н Богдана Тодорова относно дисертационния труд на Ани Димитрова Димитрова „Институцията президент на Република България 1992 – 2017 г.“ за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление  2.3 „Философия“.

На чужд език

Становище от доц. д-р Боян Хаджиев относно дисертационния труд на Ани Димитрова Димитрова „Институцията президент на Република България 1992 – 2017 г. “ за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3 „Философия“.

На чужд език

Становище от проф. д-р Янаки Стоилов относно дисертационния труд на Ани Димитрова Димитрова „Институцията президент на Република България 1992 – 2017 г.“   за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3 „Философия“.

На чужд език

Автореферат от Ани Димитрова Димитрова на дисертационния й труд  „Институцията президент на Република България 1992 – 2017 г.“ за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3 „Философия“.

На чужд език

Публична защита на Багрян Маламин

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ (ИФС) обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема: „ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И ТВОРЧЕСКИ ПРОФЕСИИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРОЕКЦИИ НА НАСТОЯЩОТО И

Публична защита на Даниела Василева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ И ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 2010 –

Публична защита на Мария Велизарова

ИФС обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема: „ОТ ТРУДОВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ДО МОДЕРНО РОБСТВО: ТРУДОВИЯТ ОПИТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ДРУГИ СТРАНИ НА ЕС“  на МАРИЯ ВЕЛИЗАРОВА