Търсене
Close this search box.
Zashtita

Публична защита на Багрян Маламин

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ (ИФС)
обявява
открито заседание за защита на дисертационен труд на тема:

ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И ТВОРЧЕСКИ ПРОФЕСИИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРОЕКЦИИ НА НАСТОЯЩОТО И БЪДЕЩОТО ИМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕна Багрян Цветанов Маламин, редовен докторант към секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“, ИФС-БАН.

За придобиване на образователната и научна степен „ДОКТОР ПО СОЦИОЛОГИЯ“ в научна област 3. Социални, стопански и правни науки професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата специалност 05.11.01 Социология.

Заседанието ще се проведе на 13 март 2024 г. (сряда) от 10 часа в хибриден формат в заседателната зала на ИФС-БАН, ул. „Сердика“ № 4, и онлайн чрез zoom връзка https://us02web.zoom.us/j/2781894818?omn=87444947452

 

Научно жури
Доц. д-р Габриела Йорданова – ИФС-БАН, председател
Проф. д.с.н. Добринка Пейчева – ЮЗУ „Неофит Рилски“
Проф. д.с.н. Пепка Бояджиева – ИФС-БАН
Проф. д.ф.н. Стилиян Йотов – СУ „Св. Климент Охридски“
Проф. д-р Спартак Керемидчиев – ИИИ-БАН

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в отдел „Човешки ресурси“ на ИФС-БАН и тук:
Рецензия от доц. д-р Габриела Йорданова на дисертационния труд на Багрян Цветанов Маламин, редовен докторант към секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“, ИФС-БАН, за присъждане на образователната и научната степен „доктор“ по научна специалност 05.11.01 Социология.
На чужд език

Рецензия от проф. д.с.н. Добринка Пейчева на дисертационния труд на Багрян Цветанов Маламин, редовен докторант към секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“, ИФС-БАН, за присъждане на образователната и научната степен „доктор“ по научна специалност 05.11.01 Социология.
На чужд език

Становище от проф. д.с.н. Пепка Бояджиева на дисертационния труд на Багрян Цветанов Маламин, редовен докторант към секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“, ИФС-БАН, за присъждане на образователната и научната степен „доктор“ по научна специалност 05.11.01 Социология.
На чужд език

Становище от проф. д.ф.н. Стилиян Йотов на дисертационния труд на Багрян Цветанов Маламин, редовен докторант към секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“, ИФС-БАН, за присъждане на образователната и научната степен „доктор“ по научна специалност 05.11.01 Социология.
На чужд език

Становище от проф. д-р Спартак Керемидчиев на дисертационния труд на Багрян Цветанов Маламин, редовен докторант към секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“, ИФС-БАН, за присъждане на образователната и научната степен „доктор“ по научна специалност 05.11.01 Социология.
На чужд език

Автореферат на дисертационния труд на Багрян Цветанов Маламин, редовен докторант към секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“, ИФС-БАН, за присъждане на образователната и научната степен „доктор“ по научна специалност 05.11.01 Социология.
На чужд език