Търсене
Close this search box.

Публична защита на Божидар Сашков Ивков

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

 

обявява

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
за защита на дисертационен труд на тема: “Социология на инвалидността. Исторически корени, обект, предмет и структура на самостоятелната социологическа дисциплина

за придобиване на научната степен

„доктор на социологическите науки”

по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност 05.11.01 Социология

Заседанието ще се проведе на 05. 06. 2019 г. от 11,00 ч.

в заседателната зала на ИИОЗ, ул. „Сердика” № 4

 

Състав на научното жури:

Председател: доц. д-р Мария Желязкова, ИИОЗ-БАН

Членове:

проф. д.с.н. Анна Мантарова, ИИОЗ – БАН

проф. д.с.н. Духомир Минев, ИИОЗ – БАН

проф. д.н. Николай Палашев, УниБИТ

доц. д.м.н. Параскева Манчева, Медицински университет Варна

проф. д-р Силвия Минева, СУ „Св. Климент Охридски”

проф. д-р Татяна Иванова, д.м., Научна организация към болница Токуда

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИИОЗ и на интернет-страницата на Института.

 

Рецензия от проф. дсн Духомир Минев относно дисертационен труд на тема: “Социология на инвалидността. Исторически корени, обект, предмет и структура на самостоятелната социологическа дисциплина” на доц. д-р Божидар Ивков за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност 05.11.01 Социология.

На чужд език

Рецензия от проф. д-р Татяна Иванова, д.м., относно дисертационен труд на тема: “Социология на инвалидността. Исторически корени, обект, предмет и структура на самостоятелната социологическа дисциплина” на доц. д-р Божидар Ивков за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност 05.11.01 Социология.

На чужд език

Рецензия от доц. дмн Параскева Манчева относно дисертационен труд на тема: “Социология на инвалидността. Исторически корени, обект, предмет и структура на самостоятелната социологическа дисциплина” на доц. д-р Божидар Ивков за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност 05.11.01 Социология.

На чужд език

Становище от проф. дсн Анна Мантарова относно дисертационен труд на тема: “Социология на инвалидността. Исторически корени, обект, предмет и структура на самостоятелната социологическа дисциплина” на доц. д-р Божидар Ивков за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност 05.11.01 Социология.

На чужд език

Становище от проф. д.н. Николай Палашев относно дисертационен труд на тема: “Социология на инвалидността. Исторически корени, обект, предмет и структура на самостоятелната социологическа дисциплина” на доц. д-р Божидар Ивков за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност 05.11.01 Социология.

На чужд език

Становище от проф. д-р Силвия Минева относно дисертационен труд на тема: “Социология на инвалидността. Исторически корени, обект, предмет и структура на самостоятелната социологическа дисциплина” на доц. д-р Божидар Ивков за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност 05.11.01 Социология.

На чужд език

Становище от доц. д-р Мария Желязкова относно дисертационен труд на тема: “Социология на инвалидността. Исторически корени, обект, предмет и структура на самостоятелната социологическа дисциплина” на доц. д-р Божидар Ивков за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност 05.11.01 Социология.

На чужд език

Автореферат на Божидар Сашков Ивков относно дисертационния му труд на тема: “Социология на инвалидността. Исторически корени, обект, предмет и структура на самостоятелната социологическа дисциплина” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност 05.11.01 Социология.

На чужд език

List of publications on dissertation topic

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата