Търсене
Close this search box.

Публична защита на Васил Костадинов Миков

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО
обявява
ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
за защита на дисертационен труд на тема:

ПРОСТИТУЦИЯ И ТРАФИК НА ХОРА С ЦЕЛ СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ:
ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРИЧИНИ, ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ

на Васил Костадинов Миков
за присъждането на образователната и научна степен “доктор” по специалност “социология” (шифър 05.11.01.)

Състав на научното жури:

Проф. дсн Валентина Златанова (ИИОЗ)
Проф. д-р Румен Марков
Защитата ще се състои на 19 февруари от 14 ч. в сградата на ИИОЗ
на ул. Сердика № 4, етаж І.

Материалите по защитата са на разположение в ИИОЗ,
ул. “Московска” № 13А.

Автореферат на „ПРОСТИТУЦИЯ И ТРАФИК НА ХОРА С ЦЕЛ СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ: ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРИЧИНИ, ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ“ на Васил Костадинов Миков за присъждането на образователната и научна степен “доктор” по специалност “социология” (шифър 05.11.01.)

Рецензия на проф. д-р Румен Марков на дисертационен труд на Васил Костадинов Миков на тема „ПРОСТИТУЦИЯ И ТРАФИК НА ХОРА С ЦЕЛ СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ: ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРИЧИНИ, ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ“ за присъждането на образователната и научна степен “доктор” по специалност “социология” (шифър 05.11.01.)

Становище на доц. д-р Андрей Иванов Нончев за дисертационния труд на Васил Костадинов Миков на тема: ПРОСТИТУЦИЯ И ТРАФИК НА ХОРА С ЦЕЛ СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ: ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРИЧИНИ, ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност „Социология“

Становище на проф. дсн Духомир Минев за дисертационния труд на Васил Костадинов Миков на тема: ПРОСТИТУЦИЯИ ТРАФИК НА ХОРА С ЦЕЛ СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ: ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРИЧИНИ, ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност „Социология“

Рецензия на проф. дсн Валентина Златанова на дисертационен труд на Васил Костадинов Миков на тема „ПРОСТИТУЦИЯ И ТРАФИК НА ХОРА С ЦЕЛ СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ: ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРИЧИНИ, ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ“ за присъждането на образователната и научна степен “доктор” по специалност “социология” (шифър 05.11.01.)

Становище на прод. д-р Борис Велчев на дисертационен труд на Васил Костадинов Миков на тема „ПРОСТИТУЦИЯ И ТРАФИК НА ХОРА С ЦЕЛ СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ: ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРИЧИНИ, ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ“ за присъждането на образователната и научна степен “доктор” по специалност “социология” (шифър 05.11.01.)

 

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата