Търсене
Close this search box.

Публична защита на Васил Николаев Киров

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ

 

обявява

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
за защита на дисертационен труд на тема: „Гъвкавост и несигурност.

Социологически анализ на труда и заетостта в България

1989 – 2019“

за придобиване на научната степен

„доктор на социологическите науки”

по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

 

Заседанието ще се проведе на 4.11.2021 г. (четвъртък) от 14 часа

на български език и в хибридна форма: присъствено в заседателната зала на ИФС на ул. „Сердика“ № 4

и чрез zoom връзка

https://us02web.zoom.us/j/86121474765?pwd=NWlKQXNKaW5UUlB1ZVJWbmwzMVZ0dz09

 

Желаещите да получат информация да се обърнат към проф. Карамфил Манолов,

">

 

 

 

Състав на Научното жури:

Председател:

проф. д.с.н. Карамфил Манолов, ИФС, БАН

Членове:

проф. д.с.н. Таня Чавдарова, СУ „Св. Кл. Охридски“

проф. д.с.н. Желю Владимиров, СУ „Св. Кл. Охридски“

проф. д.с.н. Цветан Давидков, СУ „Св. Кл. Охридски“

проф. д.с.н. Теменуга Ракаджийска, УНСС

доц. д-р Венета Кръстева, ИФС, БАН

доц. д-р Петя Славова, СУ „Св. Кл. Охридски“

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИФС и на интернет-страницата на Института.

 

Рецензия от проф. д.с.н. Карамфил Манолов относно дисертационен труд на тема „Гъвкавост и несигурност. Социологически анализ на труда и заетостта в България 1989 – 2019“ на доц. д-р Васил Киров за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

На чужд език

Рецензия от проф. д.с.н. Таня Чавдарова относно дисертационен труд на тема „Гъвкавост и несигурност. Социологически анализ на труда и заетостта в България 1989 – 2019“ на доц. д-р Васил Киров за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

На чужд език

Рецензия от проф. д.с.н. Желю Владимиров относно дисертационен труд на тема „Гъвкавост и несигурност. Социологически анализ на труда и заетостта в България 1989 – 2019“ на доц. д-р Васил Киров за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

На чужд език

Становище от проф. д.с.н. Цветан Давидков относно дисертационен труд на тема „Гъвкавост и несигурност. Социологически анализ на труда и заетостта в България 1989 – 2019“ на доц. д-р Васил Киров за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

На чужд език

Становище от проф. д.с.н. Теменуга Ракаджийска относно дисертационен труд на тема „Гъвкавост и несигурност. Социологически анализ на труда и заетостта в България 1989 – 2019“ на доц. д-р Васил Киров за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

На чужд език

Становище от доц. д-р Венета Кръстева относно дисертационен труд на тема „Гъвкавост и несигурност. Социологически анализ на труда и заетостта в България 1989 – 2019“ на доц. д-р Васил Киров за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

На чужд език

Становище от доц. д-р Петя Славова относно дисертационен труд на тема „Гъвкавост и несигурност. Социологически анализ на труда и заетостта в България 1989 – 2019“ на доц. д-р Васил Киров за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

На чужд език

Автореферат на доц. д-р Васил Киров относно дисертационния му труд на тема „Гъвкавост и несигурност. Социологически анализ на труда и заетостта в България 1989 – 2019“ на доц. д-р Васил Киров за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

На чужд език

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Мария Димитрова Желязкова

С тема „Социална политика: ориентири, флуктуации и деформации“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата