Търсене
Close this search box.

Публична защита на Вихра Иванова Павлова

На 15 юни 2018 г. (петък) от 11.00 часа в заседателната зала на

ИИОЗ-БАН  на улица Сердика 4

ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема:

ТРАНСФОРМАЦИИ В ГЕОПОЛИТИКАТА И  НОВИ МЕТОДИ И ПРАКТИКИ НА ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ПРОГНОЗИ

за придобиване на  образователната и  научна степен”ДОКТОР”

 по професионално направление 2.3. – философия,

на редовен докторант  Вихра Иванова Павлова,

  Секция “Социални теории, стратегии и прогнози” – ИИОЗ -БАН.

Научен ръководител – чл. кор. проф. дфн Васил Костадинов Проданов

      Научно жури:

Председател на научното жури:

Доц. д-р Борислав Градинаров (ИИОЗ – БАН) – рецензент.

 Членове на научното жури:

 1/проф. д-р Иво Христов (ПУ „Паисий Хилендарски”) – рецензент.

 2/Чл. кор. проф. дфн Васил Проданов (УНСС) – становище.

 4/ проф. дфн  Нако Стефанов (СУ „Св. Кл. Охридски”) – становище,

 3/ доц.д-р Валентин Вацев (Европейско висше училище по икономика и управление) – становище.

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при

научния секретар на ИИОЗ-БАН – доц. д-р Албена Накова

и са публикувани на сайта на ИИОЗ БАН – www.issk-bas.org

 

 

Рецензия от проф. д-р Иво Ангелов Христов относно дисертационния труд на Вихра Иванова Павлова „Трансформации в геополитиката и нови методи и практики
на геополитически прогнози“ за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3 “Философия”

Рецензия от доц. д-р Борислав Градинаров относно дисертационния труд на Вихра Иванова Павлова „Трансформации в геополитиката и нови методи и практики
на геополитически прогнози“ за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3 “Философия”

Становище от проф. Васил Проданов относно дисертационния труд на Вихра Иванова Павлова „Трансформации в геополитиката и нови методи и практики
на геополитически прогнози“ за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3 “Философия”

Становище проф. Нако Райнов Стефанов относно дисертационния труд на Вихра Иванова Павлова „Трансформации в геополитиката и нови методи и практики
на геополитически прогнози“ за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3 “Философия”

Становище от доц. д-р Валентин Вацев относно дисертационния труд на Вихра Иванова Павлова „Трансформации в геополитиката и нови методи и практики
на геополитически прогнози“ за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3 “Философия”

Автореферат на Вихра Иванова Павлова  относно дисертационния й труд „Трансформации в геополитиката и нови методи и практики
на геополитически прогнози“ за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3 “Философия”

 

 

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата