Търсене
Close this search box.

Публична защита на Ганчо Костадинов Ганев

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ

Обявява открито заседание за защита на дисертационен труд

на тема

Рискове и заплахи от ислямизма за националната сигурност на България

на

Ганчо Костадинов Ганев

докторант самостоятелна подготовка към секция

„Религия, вярвания, светоглед“

по докторска програма – Философия на религията – религиознание.

за придобиване на образователната и научна степен „ДОКТОР“

по  професионално направление 2.3. Философия.

 

Заседанието ще се проведе на 19 януари 2023 година от 12.00 часа

в заседателната зала на ИФС на ул. „Сердика“4.

 

Научно жури:

Проф. дфн Стефан Пенов – Председател

 

Членове:

Проф. дн  Владимир Чуков

Проф. дн Николай Палашев

Доц. д-р Емилия Ил.Петрова

Доц. д-р Костадин Нушев

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите

се в отдел „Човешки ресурси“, Деловодството на ИФС и на сайта на ИФС

http://ips-bas.org.

 

 

Рецензия от проф. дн Владимир Чуков на дисертационния труд на Ганчо Костадинов Ганев, докторант на самостоятелна подготовка към секция „Религия, вярвания, светоглед“ по докторска програма – Философия на религията – религиознание за придобиване на образователната и научна степен „ДОКТОР“ по  професионално направление 2.3. Философия.

На чужд език

Рецензия от доц. д-р Емилия Ил. Петрова на дисертационния труд на Ганчо Костадинов Ганев, докторант на самостоятелна подготовка към секция „Религия, вярвания, светоглед“ по докторска програма – Философия на религията – религиознание за придобиване на образователната и научна степен „ДОКТОР“ по  професионално направление 2.3. Философия.

На чужд език

Становище от проф. дфн Стефан Пенов на дисертационния труд на Ганчо Костадинов Ганев, докторант на самостоятелна подготовка към секция „Религия, вярвания, светоглед“ по докторска програма – Философия на религията – религиознание за придобиване на образователната и научна степен „ДОКТОР“ по  професионално направление 2.3. Философия.

На чужд език

Становище от проф. дн Николай Палашев на дисертационния труд на Ганчо Костадинов Ганев, докторант на самостоятелна подготовка към секция „Религия, вярвания, светоглед“ по докторска програма – Философия на религията – религиознание за придобиване на образователната и научна степен „ДОКТОР“ по  професионално направление 2.3. Философия.

На чужд език

Становище от доц. д-р Костадин Нушев на дисертационния труд на Ганчо Костадинов Ганев, докторант на самостоятелна подготовка към секция „Религия, вярвания, светоглед“ по докторска програма – Философия на религията – религиознание за придобиване на образователната и научна степен „ДОКТОР“ по  професионално направление 2.3. Философия.

На чужд език

Автореферат на дисертационния труд на Ганчо Костадинов Ганев, докторант на самостоятелна подготовка към секция „Религия, вярвания, светоглед“ по докторска програма – Философия на религията – религиознание за придобиване на образователната и научна степен „ДОКТОР“ по  професионално направление 2.3. Философия.

На чужд език

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Мария Димитрова Желязкова

С тема „Социална политика: ориентири, флуктуации и деформации“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата