Търсене
Close this search box.
Zashtita

Публична защита на Даниела Василева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ

обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема

ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ И ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 2010 – 2020 г. (СОЦИОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ)

на Даниела Йорданова Василева, задочен докторант към секция„Социален контрол, отклонения и конфликти“ за придобиване на образователната и научна степен „ДОКТОР“ по научна област 3. Социални, стопански и правни науки професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

Заседанието ще се проведе на 12 март 2024 година от 11.00 часа в заседателната зала на ИФС на ул. „Сердика“4.

Научно жури
Проф. дсн Мая Келиян – председател – ИФС – БАН
Проф. дсн Анна Мантарова – ИФС – БАН
Проф. д-р Надежда Йонкова – ИДП – БАН
Проф. д–р Стефка Наумова – ИДП – БАН
Доц. д-р Добрин Канев – УНСС

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в отдел „Човешки ресурси“ на ИФС и тук :

Рецензия от проф. д.с.н. Мая Келиян на дисертационния труд на Даниела Василева, задочен докторант към секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“.

Рецензия от проф. д–р Стефка Наумова на дисертационния труд на Даниела Василева, задочен докторант към секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“.

Становище от проф. д-р Надежда Йонкова за дисертационния труд на Даниела Василева, задочен докторант към секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“.

Становище от проф. д.с.н. Анна Мантарова за дисертационния труд на Даниела Василева, задочен докторант към секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“.

Становище от доц. д-р Добрин Канев за дисертационния труд на Даниела Василева, задочен докторант към секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“.

 

 

Кризисната ситуация заради пандемията от Коронавирус в България: социално-икономически, здравни и образователни ефекти.

Доц. Габриела Йорданова и доц. Екатерина Маркова публикуваха първични бази данни и подробно методологическо описание от две хармонизирани вълни на псевдо-лонгитудинално COVID-CAWI.