Търсене
Close this search box.

Публична защита на Дарина Пейчева

Публична защита на Дарина Пейчева

Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема:

“МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА КАЧЕСТВОТО
НА ЕМПИРИЧНОТО СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ
ПРИМЕРЕН МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО
НА ЕМПИРИЧНО СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ”

на Дарина Николаева Пейчева за получаване на образователната и научна степен „доктор” по научна специалност „Социология”, шифър 05.11.01

Научен ръководител проф. дсн Атанас Атанасов

Състав на научното жури:
Проф. дсн Светлана Съйкова – ИИОЗ при БАН, председател
Проф. дсн Янцислав Янакиев – ВА „Г. С. Раковски”
Чл. кор. проф. дсн Атанас Атанасов – ЦУ- БАН
Доц. д-р Елица Димитрова – ИИНЧ при БАН
Доц. д-р Калоян Харалампиев – СУ „Св. Климент Охридски”

Заседанието ще се проведе на 8 юли, 2013 г., от 14 ч. в Заседателната зала на ИИОЗ на ул. Московска, № 13А.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИИОЗ-БАН на ул. „Московска” 13А и на интернет страницата на ИИОЗ – БАН

Автореферат на дисертация “Методологически проблеми на качеството на емпиричното социологическо изследване. Примерен модел за оценка на качеството на емпирично социологическо изследване” за придобиване на образователната и научна степен: „доктор” по научна специалност „Социология” от Дарина Николаева Пейчева.

Рецензия от проф. дсн Светлана Съйкова на дисертационен труд на тема: “Методологически проблеми на качеството на емпиричното социологическо изследване. Примерен модел за оценка на качеството на емпирично социологическо изследване” за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по научна специалност „Социология” от Дарина Николаева Пейчева.

Рецензия от проф. дсн Янцислав Янакиев на дисертационен труд на тема: “Методологически проблеми на качеството на емпиричното социологическо изследване. Примерен модел за оценка на качеството на емпирично социологическо изследване” за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по научна специалност „Социология” от Дарина Николаева Пейчева.

Становище от чл. кор. проф. дсн Атанас Атанасов за дисертационен труд на тема: “Методологически проблеми на качеството на емпиричното социологическо изследване. Примерен модел за оценка на качеството на емпирично социологическо изследване” за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по научна специалност „Социология” от Дарина Николаева Пейчева.

Становище от доц. д-р Елица Димитрова за дисертационен труд на тема: “Методологически проблеми на качеството на емпиричното социологическо изследване. Примерен модел за оценка на качеството на емпирично социологическо изследване” за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по научна специалност „Социология” от Дарина Николаева Пейчева.

Становище от доц. д-р Калоян Харалампиев за дисертационен труд на тема: “Методологически проблеми на качеството на емпиричното социологическо изследване. Примерен модел за оценка на качеството на емпирично социологическо изследване” за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по научна специалност „Социология” от Дарина Николаева Пейчева.

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Мария Димитрова Желязкова

С тема „Социална политика: ориентири, флуктуации и деформации“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата