Търсене
Close this search box.

Публична защита на Деница Василева Узунова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДЕНИЦА УЗУНОВА

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

обявява
ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
за защита на дисертационен труд на тема:

 „Проблемът за злото и страданието в творчеството

на Николай Бердяев и Лев Шестов ”

на Деница Василева Узунова

за получаване на образователната и научна степен „доктор”

по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ, научна специалност 05.01.01. История на философията

 

Научен ръководител: проф. дфн Нина Димитрова

Заседанието ще се проведе на 07 юли 2015 г., от 14 ч.
в заседателната зала на ИИОЗ на бул. “Патриарх Евтимий” № 6

Състав на научното жури:
Членове:

Проф. дфн Любомир Христов, ПУ
Проф. дфн Димитър Цацов, ВТУ
Доц. д-р Ели Сярова, ВТУ
Доц. д-р Татяна Батулева, ИИОЗ
Проф. дфн Нина Димитрова, ИИОЗ

Председател:

Доц. д-р Татяна Батулева, ИИОЗ

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИИОЗ и на интернет страницата на Института.

Рецензия на дисертацията на Деница Василева Узунова
на тема „Проблемът за злото и страданието в творчеството на Николай Бердяев и Лев Шестов“ за получаване на научната и образователна степен „доктор по философия“ в научна област 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2. 3. Философия (История на философията) от проф. дфн Любомир Христов

Рецензия на дисертацията на Деница Василева Узунова
на тема „Проблемът за злото и страданието в творчеството на Николай Бердяев и Лев Шестов“ за получаване на научната и образователна степен „доктор по философия“ в научна област 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2. 3. Философия (История на философията) от доц. д-р Татяна Батулева

Становище за дисертацията на Деница Василева Узунова
на тема „Проблемът за злото и страданието в творчеството на Николай Бердяев и Лев Шестов“ за получаване на научната и образователна степен „доктор по философия“ в научна област 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2. 3. Философия (История на философията) от проф. дфн Нина Димитрова

Становище за дисертацията на Деница Василева Узунова
на тема „Проблемът за злото и страданието в творчеството на Николай Бердяев и Лев Шестов“ за получаване на научната и образователна степен „доктор по философия“ в научна област 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2. 3. Философия (История на философията) от проф. дфн Димитър Цацов

Становище за дисертацията на Деница Василева Узунова
на тема „Проблемът за злото и страданието в творчеството на Николай Бердяев и Лев Шестов“ за получаване на научната и образователна степен „доктор по философия“ в научна област 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2. 3. Философия (История на философията) от доц. д-р Ели М. Сярова

Автореферат на дисертацията на Деница Василева Узунова
на тема „Проблемът за злото и страданието в творчеството на Николай Бердяев и Лев Шестов“ за получаване на научната и образователна степен „доктор по философия“ в научна област 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2. 3. Философия (История на философията)

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата