Търсене
Close this search box.

Публична защита на Деян Пенчев

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДЕЯН ПЕНЧЕВ

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

обявява
ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
за защита на дисертационен труд на тема:

ПОЗНАНИЕ И ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ – ОНТОЛОГИЧЕСКИ ИДЕИ НА ВЛАДИМИР СОЛОВЬОВ  И  РУДОЛФ ЩАЙНЕР И ТЯХНОТО ПРИСЪСТВИЕ В СЪВРЕМЕННАТА НАУКА И КУЛТУРА

за получаване на образователната и научна степен „доктор“

по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

 

Научен ръководител:  доц. д-р Асен Димитров

Заседанието ще се проведе на 20 юни 2016 г., от 11 ч.
в заседателната зала на ИИОЗ на бул. „Патриарх Евтимий“ № 6

Състав на научното жури:
Председател: Проф. дфн Ерика Лазарова (Председател на НЖ)

Членове:

Проф. дфн Валентин Канавров

Доц. дфн Димитър Мирчев

Доц. д-р Владимир Теохаров

Доц. д-р Асен Димитров

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИИОЗ и на интернет страницата на Института.

Становище от доц. д-р Асен И. Димитров – научен ръководител на докторанта относно дисертационния труд на Деян Пламенов Пенчев на тема: Познание и действителност – онтологически идеи на Владимир Соловьов и Рудолф Щайнер и тяхното присъствие в съвременната наука и култура” за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3. Философия, научна специалност: Онтология.

Рецензия от доц. дфн Димитър Вл. Мирчев относно дисертационния труд на Деян Пламенов Пенчев на тема: Познание и действителност – онтологически идеи на Владимир Соловьов и Рудолф Щайнер и тяхното присъствие в съвременната наука и култура” за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3. Философия, научна специалност: Онтология.

Рецензия от проф. дфн Ерика Лазарова относно дисертационния труд на Деян Пламенов Пенчев на тема: Познание и действителност – онтологически идеи на Владимир Соловьов и Рудолф Щайнер и тяхното присъствие в съвременната наука и култура” за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3. Философия, научна специалност: Онтология.

Становище от проф. дфн Валентин Канавров относно дисертационния труд на Деян Пламенов Пенчев на тема: Познание и действителност – онтологически идеи на Владимир Соловьов и Рудолф Щайнер и тяхното присъствие в съвременната наука и култура” за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3. Философия, научна специалност: Онтология.

Становище от доц. д-р Владимир Д. Теохаров относно дисертационния труд на Деян Пламенов Пенчев на тема: Познание и действителност – онтологически идеи на Владимир Соловьов и Рудолф Щайнер и тяхното присъствие в съвременната наука и култура” за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3. Философия, научна специалност: Онтология.

Автореферат на Деян Пламенов Пенчев относно дисертационен труд на тема Познание и действителност – онтологически идеи на Владимир Соловьов и Рудолф Щайнер и тяхното присъствие в съвременната наука и култура” за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3. Философия, научна специалност: Онтология.

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата