Търсене
Close this search box.

Публична защита на Димитър Благоев Димитров

На 14 октомври 2019 г. (понеделник) от 10.30 часа в заседателната зала на Института за изследване на обществата и знанието при БАН,

Ул. Сердика № 4

ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема:

“Стратификационни промени в българската социалност в началото на ХХІ век: Динамизиране, стабилизиране, ерозиране на социални позиции”

за придобиване на  образователната и  научна степен”ДОКТОР”

в професионално направление  3.1. (Социология, антропология и науки за културата), научна специалност 05.11.01 (Социология)

  Секция “Общности и идентичности” – ИИОЗ -БАН.

      Научно жури:

Председател на научното жури:

Проф.дсн Таня Неделчева, ИИОЗ – БАН – становище

 Членове на научното жури:

 1/ проф. дсн Румяна Стоилова, ИИОЗ – БАН – рецензент;

2/ проф. д-р Петя Кабакчиева, СУ „Св. Климент Охридски“ – рецензент;

3/ проф.дсн Майя Грекова, СУ „Св. Климент Охридски“ – становище;

 4/ доц.д-р Калоян Харалампиев, СУ „Св. Климент Охридски“ – становище.

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при

научния секретар на ИИОЗ-БАН – доц. д-р Ивелина Иванова

и са публикувани на сайта на ИИОЗ БАН – www.issk-bas.org

 

Рецензия от проф. дсн Румяна Стоилова относно дисертационния труд на Димитър Благоев Димитров “Стратификационни промени в българската
социалност в началото на ХХІ век: Динамизиране, стабилизиране, ерозиране на социални позиции” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност “Социология”.

Рецензия от проф. д-р Петя Кабакчиева относно дисертационния труд на Димитър Благоев Димитров “Стратификационни промени в българската
социалност в началото на ХХІ век: Динамизиране, стабилизиране, ерозиране на социални позиции” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност “Социология”.

Становище от проф. дсн Майя Грекова относно дисертационния труд на Димитър Благоев Димитров “Стратификационни промени в българската
социалност в началото на ХХІ век: Динамизиране, стабилизиране, ерозиране на социални позиции” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност “Социология”.

Становище от проф.  дсн Таня Неделчева относно дисертационния труд на Димитър Благоев Димитров “Стратификационни промени в българската
социалност в началото на ХХІ век: Динамизиране, стабилизиране, ерозиране на социални позиции” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност “Социология”.

Становище от доц. д-р Калоян Харалампиев относно дисертационния труд на Димитър Благоев Димитров “Стратификационни промени в българската
социалност в началото на ХХІ век: Динамизиране, стабилизиране, ерозиране на социални позиции” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност “Социология”.

Автореферат на Димитър Благоев Димитров на дисертационния му труд “Стратификационни промени в българската социалност в началото на ХХІ век: Динамизиране, стабилизиране, ерозиране на социални позиции” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност “Социология”.

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата