Търсене
Close this search box.

Публична защита на Диян Динев Димитров

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационен труд на тема:
 „Институции и институционална промяна
на трудовия пазар в България след 1990г.”

на Диян Динев Димитров

за получаване на образователната и научна степен „доктор”
по професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”,
научна специалност 05.11.01 социология

Научен консултант: проф. дсн Духомир Минев

Заседанието ще се проведе на 19 септември 2013 г., от 16,00 ч.
в заседателната зала на ул.“Московска“ 13А.

Състав на научното жури:

Доц. д-р Мария Желязкова, ИИОЗ – Председател, рецензент
Доц. д-р Апостол Апостолов, ИУ, Варна – Рецензент
Доц. д-р Мария Желязкова, ИИОЗ – Рецензент
Доц. д-р Александър Маринов, СУ “Св.Кл.Охридски“
Доц. д-р Антоний Гълъбов, НБУ
Проф. дсн Духомир Минев, ИИОЗ

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИИОЗ на ул.Московска 13А и на интернет страницата на Института.

Автореферат на дисертационен труд на тема: „Институции и институционална промяна на трудовия пазар в България след 1990г.” за придобиване на образователната и научна степен: „доктор” по научна специалност “Социология” от Диян Динев Димитров.

Становище от проф. дсн Духомир Минев на дисертационен труд на тема: „Институции и институционална промяна на трудовия пазар в България след 1990г.” за придобиване на образователната и научна степен: „доктор” по научна специалност “Социология” от Диян Динев Димитров.

Рецензия от доц. д-р Апостол Апостолов на дисертационен труд на тема: „Институции и институционална промяна на трудовия пазар в България след 1990г.” за придобиване на образователната и научна степен: „доктор” по научна специалност “Социология” от Диян Динев Димитров.

Рецензия от доц. д-р Мария Желязкова на дисертационен труд на тема: „Институции и институционална промяна на трудовия пазар в България след 1990г.” за придобиване на образователната и научна степен: „доктор” по научна специалност “Социология” от Диян Динев Димитров.

Становище от доц. д-р Александър Маринов на дисертационен труд на тема: „Институции и институционална промяна на трудовия пазар в България след 1990г.” за придобиване на образователната и научна степен: „доктор” по научна специалност “Социология” от Диян Динев Димитров.

Становище от доц. д-р Антоний Гълъбов на дисертационен труд на тема: „Институции и институционална промяна на трудовия пазар в България след 1990г.” за придобиване на образователната и научна степен: „доктор” по научна специалност “Социология” от Диян Динев Димитров.

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Мария Димитрова Желязкова

С тема „Социална политика: ориентири, флуктуации и деформации“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата