Търсене
Close this search box.

Публична защита на Дона Пикард

Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема:

“СОЦИАЛНИЯТ КАПИТАЛ КАТО ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ”

на Дона Костадинова Пикард за получаване на образователната и научна степен „доктор” по научна специалност „Социология”, шифър 05.11.01

Научен ръководител доц. д-р Мариана Драганова

Състав на научното жури:

Проф. дсн Таня Неделчева – ИИОЗ, председател
Проф. дсн Валентина Миленкова – ЮЗУ
Проф. дсн Веска Кожухарова-Живкова
Доц. д-р Мариана Драганова – ИИОЗ
Доц. д-р Мария Стоянова – УНСС

Заседанието ще се проведе на 26 юни, 2013 г., от 15 ч. в Заседателната зала на ИИОЗ на ул. Московска, № 13А.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИИОЗ-БАН на ул. „Московска” 13А и на интернет страницата на ИИОЗ – БАН

Автореферат на дисертация „Социалният капитал като фактор за развитие на селските общности в България“ за придобиване на образователната и научна степен: „доктор” по научна специалност „Социология” от Дона Костадинова Пикард.

Рецензия от проф. дсн Таня Неделчева на дисертационен труд на тема: „Социалният капитал като фактор за развитие на селските общности в България“ за придобиване на образователната и научна степен: „доктор” по научна специалност „Социология” от Дона Костадинова Пикард.

Рецензия от проф. днс Валентина Миленкова на дисертационен труд на тема: „Социалният капитал като фактор за развитие на селските общности в България“ за придобиване на образователната и научна степен: „доктор” по научна специалност „Социология” от Дона Костадинова Пикард.

Становище от доц. д-р Мариана Драганова за дисертационен труд на тема: „Социалният капитал като фактор за развитие на селските общности в България“ за придобиване на образователната и научна степен: „доктор” по научна специалност „Социология” от Дона Костадинова Пикард.

Становище от проф. дсн Веска Кожухарова-Живкова за дисертационен труд на тема: „Социалният капитал като фактор за развитие на селските общности в България“ за придобиване на образователната и научна степен: „доктор” по научна специалност „Социология” от Дона Костадинова Пикард.

Становище от доц. д-р Мария Стоянова за дисертационен труд на тема: „Социалният капитал като фактор за развитие на селските общности в България“ за придобиване на образователната и научна степен: „доктор” по научна специалност „Социология” от Дона Костадинова Пикард.

Публична защита на Багрян Маламин

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ (ИФС) обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема: „ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И ТВОРЧЕСКИ ПРОФЕСИИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРОЕКЦИИ НА НАСТОЯЩОТО И

Публична защита на Даниела Василева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ И ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 2010 –

Публична защита на Мария Велизарова

ИФС обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема: „ОТ ТРУДОВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ДО МОДЕРНО РОБСТВО: ТРУДОВИЯТ ОПИТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ДРУГИ СТРАНИ НА ЕС“  на МАРИЯ ВЕЛИЗАРОВА