Търсене
Close this search box.

Публична защита на доц. д-р Алекси Генов Апостолов

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

обявява
ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
за защита на дисертационен труд на тема:

 „ВЛАСТ И ТОТАЛИТАРИЗЪМ“

                                             /СТАЛИН И СЪВЕТСКИЯТ ОПИТ/

на Алекси Генов Апостолов,

                                                   доцент д-р от ИИОЗ – БАН

за получаване на научната  степен „доктор на философските науките“

по научна специалност Философия на историята

Заседанието ще се проведе на  6  юни  2016 г., от 16 ч. в заседателната зала на ИИОЗ на бул. „Патриарх Евтимий“ № 6.

Състав на научното жури:

Председател на журито: чл.кор. Ангел Стефанов , ИИОЗ – БАН
Членове на журито:

  • Проф.дфн Желязко Стоянов – СУ „Св.Климент Охридски”
  • Проф.дфн Валентин Канавров – ЮЗУ „Неофит Рилски”
  • Проф. д-р Христо Тодоров – НБУ
  • Проф.д-р Райчо Пожарлиев – СУ „Св.Климент Охридски”
  • Проф.дфн Димитър Тафков – СУ „Св.Климент Охридски”
  • Доц. д-р Златко Стоянов – СУ „Св. Климент Охридски4

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИИОЗ и на интернет страницата на Института.

Становище на проф. д-р. Райчо Вангелов Пожарлиев за дисертационен труд на тема „ВЛАСТ И ТОТАЛИТАРИЗЪМ“ /СТАЛИН И СЪВЕТСКИЯТ ОПИТ/ на Алекси Генов Апостолов за получаване на научна степен „доктор на философските науките“ по научна специалност Философия на историята. 

Становище от проф. д.ф.н. Димитър Иванов Тафков за дисертационен труд на тема „ВЛАСТ И ТОТАЛИТАРИЗЪМ“ /СТАЛИН И СЪВЕТСКИЯТ ОПИТ/ на Алекси Генов Апостолов за получаване на научна степен „доктор на философските науките“ по научна специалност Философия на историята. 

Становище от проф. дфн Валентин Канавров за дисертационен труд на тема „ВЛАСТ И ТОТАЛИТАРИЗЪМ“ /СТАЛИН И СЪВЕТСКИЯТ ОПИТ/ на Алекси Генов Апостолов за получаване на научна степен „доктор на философските науките“ по научна специалност Философия на историята. 

Становище от чл.-кор. Ангел С. Стефанов за дисертационен труд на тема „ВЛАСТ И ТОТАЛИТАРИЗЪМ“ /СТАЛИН И СЪВЕТСКИЯТ ОПИТ/ на Алекси Генов Апостолов за получаване на научна степен „доктор на философските науките“ по научна специалност Философия на историята. 

Рецензия от доц. дфн Златко Николаев Стоянов за дисертационен труд на тема „ВЛАСТ И ТОТАЛИТАРИЗЪМ“ /СТАЛИН И СЪВЕТСКИЯТ ОПИТ/ на Алекси Генов Апостолов за получаване на научна степен „доктор на философските науките“ по научна специалност Философия на историята. 

Рецензия от проф. д-р Христо Петков Тодоров за дисертационен труд на тема „ВЛАСТ И ТОТАЛИТАРИЗЪМ“ /СТАЛИН И СЪВЕТСКИЯТ ОПИТ/ на Алекси Генов Апостолов за получаване на научна степен „доктор на философските науките“ по научна специалност Философия на историята. 

Рецензия от проф. дфн Желязко Д. Стоянов за дисертационен труд на тема „ВЛАСТ И ТОТАЛИТАРИЗЪМ“ /СТАЛИН И СЪВЕТСКИЯТ ОПИТ/ на Алекси Генов Апостолов за получаване на научна степен „доктор на философските науките“ по научна специалност Философия на историята.

Автореферат на доц. д-р Алекси Генов Апостолов за дисертационен труд на тема „ВЛАСТ И ТОТАЛИТАРИЗЪМ“ /СТАЛИН И СЪВЕТСКИЯТ ОПИТ/ за получаване на научна степен „доктор на философските науките“ по научна специалност Философия на историята.

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Мария Димитрова Желязкова

С тема „Социална политика: ориентири, флуктуации и деформации“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата