Търсене
Close this search box.

Публична защита на доц. д-р Емилия Ченгелова

Публична защита на дисертационен труд на тема:

„ХОЛИСТИЧЕН ПОДХОД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯ
ЗА ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИКОНОМИКАТА В СЯНКА“

на доц. д-р Емилия Евгениева Ченгелова

за придобиване на научната степен „Доктор на социологическите науки”

в професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”

Научно жури:
Проф. д.с.н. Светлана Съйкова (председател)
Чл.-кор. проф. д.с.н. Атанас Атанасов
Проф. д. ик. н. Румен Гечев
Проф. д.с.н. Валентина Златанова
Проф. д.с.н. Янцислав Янакиев
Доц. д-р Андрей Нончев
Доц. д-р Саша Тодорова

Защитата ще се състои на 20 юни 2013 г. (четвъртък), от 11.00 часа в сградата на Централно управление на БАН (зала 207), ул. „15 Ноември” № 1, площад „Народно събрание”.

Материалите по защитата са на разположение в ИИОЗ, ул. Московска 13а А.

Автореферат на дисертация „Холистичен подход за изграждане на методология за емпирично изследване на икономиката в сянка“ за придобиване на научната степен: доктор на социологическите науки от доц. д-р Емилия Евгениева Ченгелова.

Рецензия от чл.-кор. проф. д.с.н. Атанас Атанасов относно: Дисертационен труд за присъждане на научната степен „доктор на науките” по научна специалност 3.1. „Социология, антропология и науки за културата” в Институт за изследване на обществата и знанието. Автор на дисертационен труд доц. д-р Емилия Евгениева Ченгелова. Тема на дисертационния труд : „Холистичен подход за изграждане на методология за емпирично изследване на икономиката в сянка”.

Рецензия от проф. д.ик.н. Румен Гечев на дисертационен труд на тема: „Холистичен подход за изграждане на методология за емпирично изследване на „икономиката в сянка“,
за получаване на научна степен „доктор на социологическите науки“, представен от доц. д-р Емилия Евгениева Ченгелова.

Рецензия от проф. д.с.н. Светлана Стефанова Съйкова на дисертационен труд на тема „Холистичен подход за изграждане на методология за емпирично изследване на „икономиката в сянка” за присъждане на научната степен „Доктор на социологическите науки“ по направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата“, разработена от Емилия Евгениева Ченгелова.

Становище От проф. д.с.н. Валентина Златанова, ИИОЗ при БАН за докторската дисертация на доц. д-р Е.Ченгелова за присъждане на научната степен „доктор на науките” по специалността 05.11.01 „социология” на тема „Холистичен подход за изграждане на методология за емпирично изследване на икономиката в сянка”.

Становище от проф. д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната на Военна академия „Г. С. Раковски” за дисертационния труд на доц. д-р Емилия Евгениева Ченгелова на тема „Холистичен подход за изграждане на методология за емпирично изследване на „икономиката в сянка” за присъждане на научната степен “Доктор на социологическите науки” в професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”.

Становище на доц. д-р Андрей Иванов Нончев за дисертационния труд на доц. д-р Емилия Ченгелова на тема: “Холистичен подход за изграждане на методология за емпирично изследване на икономиката в сянка“, за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки”.

Становище от доц. д-р Саша Тодорова, за дисертационен труд на тема: „Холистичен подход за изграждане на методология за емпирично изследване на „Икономиката в сянка“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор на социологическите науки“ по направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата“, разработена от Емилия Евгениева Ченгелова.

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Мария Димитрова Желязкова

С тема „Социална политика: ориентири, флуктуации и деформации“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата