Търсене
Close this search box.

Публична защита на доц. д-р Ерика Лазарова

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

обявява
ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
за защита на дисертационен труд на тема:
„,БОГОМИЛО-КАТАРСКАТА ФИЛОСОФИЯ КАТО ЖИВЯНА ЕТИКА“
на ЕРИКА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА
за получаване на научната степен „доктор на науките”
по професионално направление философия (2.3),
научна специалност философия на културата, политиката, правото и икономиката
(Философия на културата) 05.01.13

Заседанието ще се проведе на 29 юли 2013 г., понеделник, от 10,00 ч.
в заседателната зала на ул.“Сердика“ 4 (2 етаж)

Състав на научното жури:
Доц. д-р Людмила Иванчева, ИИОЗ – Председател
Проф. Надежда Драгова, Институт по балканистика – рецензент
Проф. дфн Георги Василев, УНИБИТ – рецензент
Проф. дфн Димитър Цацов, Великотърновски университет „Св. Кирил и Методи” – рецензент
Доц. д-р Антоанета Балчева, Институт по балканистика с Център по тракология
Доц. д-р Божидар Ивков, ИИОЗ
Проф. дфн Желязко Д. Стоянов, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИИОЗ на ул.Московска 13А и на интернет страницата на Института.

Автореферат на дисертация „,Богомило-катарската философия като живяна етика“ за придобиване на научната степен: доктор на философските науки от доц. д-р Ерика Георгиева Лазарова.

Рецензия от проф. Надежда Драгова на дисертационния труд на доц. д-р Ерика Лазарова „Богомило-катарската философия като живяна етика” за присъждане на научна степен „Доктор на философските науки” в професионално направление философия (2.3),научна специалност философия на културата, политиката, правото и икономиката (шифър 05.01.13)

Рецензия от проф. дфн Георги Василев на дисертационния труд на доц. д-р Ерика Лазарова „Богомило-катарската философия като живяна етика” за присъждане на научна степен „Доктор на философските науки” в професионално направление философия (2.3),научна специалност философия на културата, политиката, правото и икономиката (шифър 05.01.13)

Рецензия от проф. дфн Димитър Цацов на дисертационния труд на доц. д-р Ерика Лазарова „Богомило-катарската философия като живяна етика” за присъждане на научна степен „Доктор на философските науки” в професионално направление философия (2.3),научна специалност философия на културата, политиката, правото и икономиката (шифър 05.01.13)

Становище от доц. д-р Людмила Иванчева за дисертационния труд на доц. д-р Ерика Лазарова „Богомило-катарската философия като живяна етика” за присъждане на научна степен „Доктор на философските науки” в професионално направление философия (2.3),научна специалност философия на културата, политиката, правото и икономиката (шифър 05.01.13)

Становище от доц. д-р Антоанета Балчева за дисертационния труд на доц. д-р Ерика Лазарова „Богомило-катарската философия като живяна етика” за присъждане на научна степен „Доктор на философските науки” в професионално направление философия (2.3),научна специалност философия на културата, политиката, правото и икономиката (шифър 05.01.13)

Становище от доц. д-р Божидар Ивков за дисертационния труд на доц. д-р Ерика Лазарова „Богомило-катарската философия като живяна етика” за присъждане на научна степен „Доктор на философските науки” в професионално направление философия (2.3),научна специалност философия на културата, политиката, правото и икономиката (шифър 05.01.13)

Становище от проф. дфн. Желязко Д. Стоянов за дисертационния труд на доц. д-р Ерика Лазарова „Богомило-катарската философия като живяна етика” за присъждане на научна степен „Доктор на философските науки” в професионално направление философия (2.3),научна специалност философия на културата, политиката, правото и икономиката (шифър 05.01.13)

 

Публична защита на Багрян Маламин

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ (ИФС) обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема: „ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И ТВОРЧЕСКИ ПРОФЕСИИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРОЕКЦИИ НА НАСТОЯЩОТО И

Публична защита на Даниела Василева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ И ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 2010 –

Публична защита на Мария Велизарова

ИФС обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема: „ОТ ТРУДОВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ДО МОДЕРНО РОБСТВО: ТРУДОВИЯТ ОПИТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ДРУГИ СТРАНИ НА ЕС“  на МАРИЯ ВЕЛИЗАРОВА