Търсене
Close this search box.

Публична защита на доц. Светла Колева

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА СВЕТЛА КОЛЕВА

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

обявява

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
за защита на дисертационен труд на тема:

„Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г.

Към рефлексивна история на дисциплината”

за придобиване на научната степен

„доктор на социологическите науки”

по професионално направление 3.1. СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ

И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА

Заседанието ще се проведе на 8 март (сряда) от 16 часа

в заседателната зала на ИИОЗ, ул. „Сердика” № 4

Състав на научното жури:

Председател: проф. д.с.н. Пепка Александрова Бояджиева, ИИОЗ-БАН

Членове:

  • проф. д.ф.н. Георги Фотев Георгиев, НБУ
  • проф. д.с.н. Галин Петров Горнев, ИИОЗ – БАН
  • проф. д.с.н. Кръстина Георгиева Петкова, ИИОЗ – БАН
  • проф. д.ф.н. Петър-Емил Иванов Митев, Институт „Иван Хаджийски”
  • проф. д.с.н. Таня Христова Неделчева, ИИОЗ – БАН
  • проф. д-р Лиляна Димитрова Деянова, СУ „Св. Климент Охридски

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИИОЗ и на интернет-страницата на Института.

Рецензия на проф. Георги Фотев относно дисертационния труд на Светла Колева на тема: „Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г. Към рефлексивна история на дисциплината” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, Антропология и Науки за културата.

Рецензия на проф. Лиляна Деянова относно дисертационния труд на Светла Колева на тема: „Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г. Към рефлексивна история на дисциплината” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, Антропология и Науки за културата.

Рецензия на проф. Петър-Емил Митев относно дисертационния труд на Светла Колева на тема: „Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г. Към рефлексивна история на дисциплината” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, Антропология и Науки за културата.

Становище на проф. Галин Горнев относно дисертационния труд на Светла Колева на тема: „Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г. Към рефлексивна история на дисциплината” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, Антропология и Науки за културата.

Становище на проф. Кръстина Петкова относно дисертационния труд на Светла Колева на тема: „Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г. Към рефлексивна история на дисциплината” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, Антропология и Науки за културата.

Становище на проф. Пепка Бояджиева относно дисертационния труд на Светла Колева на тема: „Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г. Към рефлексивна история на дисциплината” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, Антропология и Науки за културата.

Становище на проф. Таня Неделчева относно дисертационния труд на Светла Колева на тема: „Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г. Към рефлексивна история на дисциплината” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, Антропология и Науки за културата.

Автореферат на Светла Колева относно дисертационния труд на тема: „Социологията в Централна и Източна Европа: 1945 – 1989 г. Към рефлексивна история на дисциплината” за придобиване на научната степен „доктор на социологическите науки” по професионално направление 3.1. Социология, Антропология и Науки за културата.

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата