Търсене
Close this search box.

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОЦ. ТАТЯНА БАТУЛЕВА за придобиване на научната степен  „доктор на философските науки” по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

На 28 август 2018 г. (вторник) от 10.00 часа в заседателната зала на ИИОЗ-БАН,  на улица “Сердика” 4 ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема: “Особености на съвременните феминистки теории на различието” за придобиване на  научната степен ”доктор на философските науки”  по професионално направление 2.3. Философия,  на доц. Татяна Петрова Батулева, секция “ История на философските и научните идеи”

 

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОЦ. ТАТЯНА БАТУЛЕВА

 

 

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА

ТАТЯНА БАТУЛЕВА

 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

обявява

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
за защита на дисертационен труд на тема: “Особености на съвременните феминистки теории на различието”

за придобиване на научната степен

 „доктор на философските науки”

по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Заседанието ще се проведе на 28. 08. 2018 г. от 10,00 ч.

в заседателната зала на ИИОЗ, ул. „Сердика” № 4

Състав на научното жури:

Председател: проф. д.ф.н. Иванка Стъпова, ИИОЗ-БАН

Членове:

проф. д.ф.н. Иванка Райнова, ИИОЗ – БАН

проф. д.ф.н. Желязко Стоянов, СУ „Св. Климент Охридски”

проф. д.ф.н. Иван Стефанов, СУ „Св. Климент Охридски”

проф. д-р  Даниела Сотирова, Технически университет

проф. д.с.н. Максим Мизов, Център за исторически и политологически изследвания

проф. д-р Иван Камбуров, СУ „Св. Климент Охридски”

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИИОЗ и на интернет-страницата на Института.

Рецензия от проф. дфн Иванка Райнова за дисертационния труд на доц. д-р Татяна Батулева „Особености на съвременните феминистки теории на различието“ за
придобиване на научната степен „доктор на философските науки“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Рецензия от проф. дфн Иванка Стъпова за дисертационния труд на доц. д-р Татяна Батулева „Особености на съвременните феминистки теории на различието“ за
придобиване на научната степен „доктор на философските науки“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Рецензия от проф. дфн Желязко Д. Стоянов за дисертационния труд на доц. д-р Татяна Батулева „Особености на съвременните феминистки теории на различието“ за
придобиване на научната степен „доктор на философските науки“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Становище от проф. дфн Иван Стефанов за дисертационния труд на доц. д-р Татяна Батулева „Особености на съвременните феминистки теории на различието“ за
придобиване на научната степен „доктор на философските науки“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Становище от проф. д-р Даниела Сотирова за дисертационния труд на доц. д-р Татяна Батулева „Особености на съвременните феминистки теории на различието“ за
придобиване на научната степен „доктор на философските науки“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Становище от проф. дсн Максим Мизов за дисертационния труд на доц. д-р Татяна Батулева „Особености на съвременните феминистки теории на различието“ за придобиване на научната степен „доктор на философските науки“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Становище от проф. д-р Иван Камбуров за дисертационния труд на доц. д-р Татяна Батулева „Особености на съвременните феминистки теории на различието“ за
придобиване на научната степен „доктор на философските науки“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Автореферат на доц. д-р Татяна Батулева за дисертационния й труд  „Особености на съвременните феминистки теории на различието“ за
придобиване на научната степен „доктор на философските науки“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Публична защита на Багрян Маламин

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ (ИФС) обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема: „ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И ТВОРЧЕСКИ ПРОФЕСИИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРОЕКЦИИ НА НАСТОЯЩОТО И

Публична защита на Даниела Василева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ И ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 2010 –

Публична защита на Мария Велизарова

ИФС обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема: „ОТ ТРУДОВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ДО МОДЕРНО РОБСТВО: ТРУДОВИЯТ ОПИТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ДРУГИ СТРАНИ НА ЕС“  на МАРИЯ ВЕЛИЗАРОВА