Търсене
Close this search box.

Публична защита на Иван Миленов Михайлов

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ (ИФС)

обявява
ОТКРИТО ОН-ЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ
за защита на дисертационен труд на тема:

„Националната идентичност на младите хора в България в началото на XXI век”

на Иван Миленов Михайлов, редовен докторант към секция „Общности и идентичности“, ИФС-БАН,

за придобиване на  образователната и  научна степен ”ДОКТОР”

по професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”, научна специалност 05.11.01 социология

Заседанието ще се проведе на 12 януари 2021 г. (вторник) от 14.00
При интерес моля, изпратете имейл на ">

 

Научно жури:

Председател на научното жури:

Доц. д-р Албена Накова (ИФС-БАН) – рецензия

 Членове на научното жури:

Проф. д-р Величка Милина (Военна академия „Г. С. Раковски“) – рецензия

Проф. дсн Таня Неделчева (ИФС-БАН) – становище

Проф. дсн Валентина Миленкова (ЮЗУ) – становище

Проф. д-р Лидия Стоянова Велкова (Военна академия „Г. С. Раковски”) – становище

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при доц. д-р Албена Накова в ИФС-БАН и са публикувани на сайта на ИФС – http://ips-bas.org.

 

Рецензия от доц. д-р Албена Накова на дисертационния труд на Иван Миленов Михайлов, редовен докторант към секция „Общности и идентичности“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност 05.11.01 социология.На чужд език

Рецензия от проф. д-р Величка Милина на дисертационния труд на Иван Миленов Михайлов, редовен докторант към секция „Общности и идентичности“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“  по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност 05.11.01 социология.

Становище от проф. дсн Таня Неделчева на дисертационния труд на Иван Миленов Михайлов, редовен докторант към секция „Общности и идентичности“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“  по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност 05.11.01 социология.

Становище от проф. дсн Валентина Миленкова на дисертационния труд на Иван Миленов Михайлов, редовен докторант към секция „Общности и идентичности“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“  по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност 05.11.01 социология.

Становище от проф. д-р Лидия Велкова на дисертационния труд на Иван Миленов Михайлов, редовен докторант към секция „Общности и идентичности“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“  по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност 05.11.01 социология.

Автореферат на дисертационния труд на Иван Миленов Михайлов, редовен докторант към секция „Общности и идентичности“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“  по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност 05.11.01 социология.

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Мария Димитрова Желязкова

С тема „Социална политика: ориентири, флуктуации и деформации“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата