Търсене
Close this search box.

Публична защита на Ива Петрова Куюмджиева

Защита

 

на дисертационен труд

за придобиване на образователната и научна степен „доктор

 

на Ива Петрова Куюмджиева

Институт за изследване на обществата и знанието – БАН

 

 

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 17 март 2017 г. (петък) от 14.00 часа в заседателната зала на Института за изследване на обществата и знанието при БАН, София, ул. „Сердика” № 4, ет. 1 ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на тема:

 

„Промяна в политическата роля на стратегиите в България”

на Ива Петрова Куюмджиева,

редовен докторант ИИОЗ при БАН по професионално направление 2.3. „Философия”

 

 

 

Научен ръководител: чл.-кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов

 

Научно жури

Председател:

проф. д.с.н. Духомир Минев – ИИОЗ – БАН

Членове:

проф. д-р Боян Дуранкев – УНСС

проф. д-р Александър Маринов – СУ „Св. Климент Охридски”

проф. д.ф.н. Лазар Копринаров – ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград

чл.-кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов – ИИОЗ – БАН

 

Материалите по защитата са на разположение в сградата на института, София, ул. „Сердика” № 4, ет. 1, както и на институтския сайт (www.issk-bas.org).

Рецензия на проф. Духомир Минев относно дисертационния труд на Ива Петрова Куюмджиева „Промяна в политическата роля на стратегиите в България” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Рецензия на проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев относно дисертационния труд на Ива Петрова Куюмджиева „Промяна в политическата роля на стратегиите в България” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Становище проф. Лазар Копринаров относно дисертационния труд на Ива Петрова Куюмджиева „Промяна в политическата роля на стратегиите в България” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Становище на проф. д-р Александър Иванов Маринов относно дисертационния труд на Ива Петрова Куюмджиева „Промяна в политическата роля на стратегиите в България” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Становище на проф. д.ф.н. Васил Проданов относно дисертационния труд на Ива Петрова Куюмджиева „Промяна в политическата роля на стратегиите в България” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Автореферат на Ива Петрова Куюмджиева относно дисертационния труд на Ива Петрова Куюмджиева „Промяна в политическата роля на стратегиите в България” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3. ФИЛОСОФИЯ

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Мария Димитрова Желязкова

С тема „Социална политика: ориентири, флуктуации и деформации“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата