Търсене
Close this search box.

Публична защита на Илко Недев Тодоров

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ИЛКО ТОДОРОВ
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО
обявява
ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
за защита на дисертационен труд на тема:

„Властта като интерес на селищната общност”
на Илко Недев Тодоров
за получаване на образователната и научна степен „доктор”
по професионално направление 3.1.
„Социология, антропология и науки за културата”
научна специалност 05.11.01 социология

Научен консултант: доц. д-р Стефан Николов

Заседанието ще се проведе на 19 ноември 2013 г., от 14,30 ч. в заседателната зала на ул.“Московска“ 13 А.

Състав на научното жури:
Доц. д-р Мария Желязкова, ИИОЗ – Председател, Рецензент
Доц. д-р Апостол Апостолов, ИУ, Варна – Рецензент
Доц. д-р Стефан Николов, ИИОЗ
Проф. д-р Никола Андреев, СА – Свищов
Проф. д-р Иван Райчев, ВТУ
Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИИОЗ на ул.Московска 13А и на интернет страницата на Института.

Автореферат на дисертационен труд на тема: „Властта като интерес на селищната общност” от Илко Недев Тодоров за получаване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата” научна специалност 05.11.01 социология

Рецензия от доц. д-р Мария Желязков на дисертационен труд на тема: „Властта като интерес на селищната общност” от Илко Недев Тодоров за получаване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата” научна специалност 05.11.01 социология

Рецензия от доц. д-р Апостол Апостолов на дисертационен труд на тема: „Властта като интерес на селищната общност” от Илко Недев Тодоров за получаване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата” научна специалност 05.11.01 социология

Становище от доц. д-р Стефан Николо за дисертационен труд на тема: „Властта като интерес на селищната общност” от Илко Недев Тодоров за получаване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата” научна специалност 05.11.01 социология

Становище от проф. д-р Никола Андреев за дисертационен труд на тема: „Властта като интерес на селищната общност” от Илко Недев Тодоров за получаване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата” научна специалност 05.11.01 социология

Становище от проф. д-р Иван Райчев  за дисертационен труд на тема: „Властта като интерес на селищната общност” от Илко Недев Тодоров за получаване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата” научна специалност 05.11.01 социология

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Мария Димитрова Желязкова

С тема „Социална политика: ориентири, флуктуации и деформации“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата