Търсене
Close this search box.

Публична защита на инж. Цветелина Виткова Йоргова

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА инж. ЦВЕТЕЛИНА ВИТКОВА ЙОРГОВА

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ  ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

 

ИИОЗ при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“ по НАУКОЗНАНИЕ обявяват:

На 16 май (понеделник) от 14,00 часа в заседателната зала на ИИОЗ-БАН на ул. Сердика № 4, ще се проведе открито заседание на Научното жури за  публична защита на дисерта­ционен труд на тема:

„ТРАНСФЕР НА НАУЧНО ЗНАНИЕ“ 

на Цветелина Виткона Йоргова – редовен докторант в ИИОЗ-БАН

сек­ция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“

за придобиване на образо­вателната и научна степен „ДОКТОР“ по научна специалност 05.11.03. наукознание

        Научно жури:

Председател на журито:

Доц. д-р Рая Стайкова –рецензент.

Членове на журито:

1/проф. дмн Николай К. Витанов (ИМех – БАН) – рецензент.

2/ доц. д-р инж. Петко Русков ( ФМИ – СУ) – становище.

3/ доц. д-р Георги Ангелов (научен ръководител)- становище.

4/ доц. д-р Любомира Парижкова (УнИБИТ) – становище.

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в  канцеларията на ИИОЗ на адрес: София, ул.Сердика №4 / етаж 1/.

Автореферат на Цветелина Виткова Йоргова на дисертационен труд на тема „Трансфер на научно знание“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност 05.11.03 „Наукознание“.

Рецензия от проф. дмн Николай К. Витанов за дисертационен труд на Цветелина Виткова Йоргова на тема „Трансфер на научно знание“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност 05.11.03 „Наукознание“.

Рецензия от доц. д-р Рая Стайкова за дисертационен труд на Цветелина Виткова Йоргова на тема „Трансфер на научно знание“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност 05.11.03 „Наукознание“.

Становище от доц. д-р Георги Ангелов за дисертационен труд на Цветелина Виткова Йоргова на тема „Трансфер на научно знание“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност 05.11.03 „Наукознание“.

Становище от доц. д-р Петко Русков за дисертационен труд на Цветелина Виткова Йоргова на тема „Трансфер на научно знание“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност 05.11.03 „Наукознание“.

Становище от доц. д-р Любомира Петрова Парижкова за дисертационен труд на Цветелина Виткова Йоргова на тема „Трансфер на научно знание“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност 05.11.03 „Наукознание“.

Публична защита на Багрян Маламин

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ (ИФС) обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема: „ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И ТВОРЧЕСКИ ПРОФЕСИИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРОЕКЦИИ НА НАСТОЯЩОТО И

Публична защита на Даниела Василева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ И ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 2010 –

Публична защита на Мария Велизарова

ИФС обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема: „ОТ ТРУДОВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ДО МОДЕРНО РОБСТВО: ТРУДОВИЯТ ОПИТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ДРУГИ СТРАНИ НА ЕС“  на МАРИЯ ВЕЛИЗАРОВА