Търсене
Close this search box.

Публична защита на Катерина Бориславова Кацарска

На 12 април (петък) от 14.00 часа в заседателната зала на ИИОЗ-БАН

на ул. „Сердика“ № 4 ще се проведе открито заседание

на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема:

 

„Етнически и образователни неравенства

сред младите хора на пазара на труда в България”

 

на Катерина Бориславова Кацарска – редовен докторант от ИИОЗ при БАН

секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“

 

за придобиване на образователната и научната степен „ДОКТОР“

по научна специалност социология

 

Научно жури:

 

Председател:

Доц. д-р Добринка Костова (ИИОЗ-БАН) – рецензия

 

Членове:

Проф. д.с.н. Румяна Стоилова (ИИОЗ-БАН) – становище

Проф. д.ик.н. Желю Владимиров (СУ „Св. Кл. Охридски”) – рецензия

Доц. д-р Сийка Ковачева (ПУ „Паисий Хилендарски”) – становище

Доц. д-р Георги Петрунов (УНСС) – становище

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при доц. д-р Албена Накова в ИИОЗ и са публикувани на сайта на ИИОЗ – http://ips-bas.org

 

Рецензия от доц. д-р Добринка Костова относно дисертационния труд на Катерина Бориславова Кацарска „Етнически и образователни неравенства сред младите хора на пазара на труда в България” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност “Социология”.

Рецензия от проф. д.ик.н. Желю Владимиров относно дисертационния труд на Катерина Бориславова Кацарска „Етнически и образователни неравенства сред младите хора на пазара на труда в България” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност “Социология”.

Становище от проф. дсн Румяна Стоилова относно дисертационния труд на Катерина Бориславова Кацарска „Етнически и образователни неравенства сред младите хора на пазара на труда в България” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност “Социология”.

Становище от доц. д-р Сийка Ковачева относно дисертационния труд на Катерина Бориславова Кацарска „Етнически и образователни неравенства сред младите хора на пазара на труда в България” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност “Социология”.

Становище от доц. д-р Георги Петрунов относно дисертационния труд на Катерина Бориславова Кацарска „Етнически и образователни неравенства сред младите хора на пазара на труда в България” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност “Социология”.

Автореферат от Катерина Бориславова Кацарска на дисертационния труд й „Етнически и образователни неравенства сред младите хора на пазара на труда в България” за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност “Социология”.

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата