Търсене
Close this search box.

Публична защита на Лина Емилова Георгиева

С актуализирана дата след края на извънредното положение в заседателната зала на ИФС-БАН на ул. „Сердика“ № 4 ще се проведе открито заседание

на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема:

„Процесуално-онтологичен подход към проблема за изкуствения интелект“

на Лина Емилова Георгиева – редовен докторант от ИФС при БАН

секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“

 

за придобиване на образователната и научната степен „доктор“

по научна специалност Философия

 

Научно жури:

 

Председател:

Доц. д-р Росен Люцканов (ИФС-БАН) – становище

 

Членове:

Проф. дфн Сергей Герджиков (СУ „Св. Климент Охридски“)  – рецензия

Проф. д-р Христо Тодоров (НБУ) – рецензия

Проф. дфн Веселин Петров (ИФС-БАН) – становище

Проф. дфн Анета Карагеоргиева (СУ „Св. Климент Охридски“) – становище

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при доц. д-р Албена Накова в ИФС и са публикувани на сайта на ИФС – http://ips-bas.org

 

НС на ИФС-БАН определя за дата за защитата на дисертационния труд на Лина Георгиева 10.06.2020 г. от 14 ч.

 

Рецензия от проф. дфн Сергей Герджиков относно дисертационния труд на Лина Емилова Георгиева „Процесуално-онтологичен подход към проблема за изкуствения интелект“ за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3 „Философия“.

Рецензия от проф. д-р Христо Тодоров относно дисертационния труд на Лина Емилова Георгиева „Процесуално-онтологичен подход към проблема за изкуствения интелект“ за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3 „Философия“.

Становище от проф. дфн Веселин Петров относно дисертационния труд на Лина Емилова Георгиева „Процесуално-онтологичен подход към проблема за изкуствения интелект“ за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3 „Философия“.

Становище от доц. д-р Росен Люцканов относно дисертационния труд на Лина Емилова Георгиева „Процесуално-онтологичен подход към проблема за изкуствения интелект“ за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3 „Философия“.

Становище от проф. дфн Анета Карагеоргиева относно дисертационния труд на Лина Емилова Георгиева „Процесуално-онтологичен подход към проблема за изкуствения интелект“ за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3 „Философия“.

Автореферат от Лина Емилова Георгиева на дисертационния труд й „Процесуално-онтологичен подход към проблема за изкуствения интелект“ за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3 „Философия“.

Публична защита на Багрян Маламин

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ (ИФС) обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема: „ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И ТВОРЧЕСКИ ПРОФЕСИИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРОЕКЦИИ НА НАСТОЯЩОТО И

Публична защита на Даниела Василева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ И ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 2010 –

Публична защита на Мария Велизарова

ИФС обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема: „ОТ ТРУДОВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ДО МОДЕРНО РОБСТВО: ТРУДОВИЯТ ОПИТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ДРУГИ СТРАНИ НА ЕС“  на МАРИЯ ВЕЛИЗАРОВА