Търсене
Close this search box.

Публична защита на Люба Динкова Спасова

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО
БАН

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на
дисертационен труд на тема

„ДЕВИАНТНИ МОДЕЛИ НА УЧАСТИЕ В

МЕСТНАТА ВЛАСТ”

на Люба Динкова Спасова

за придобиване на образователната и научна степен „доктор”
по специалност Социология /05.11.01/,
научно направление Социология, антропология и науки за културата /3.1/

Научно жури:
доц. д-р Анна Мантарова, ИИОЗ – БАН (председател)
проф. дсн Валентина Златанова – ИИОЗ – БАН
проф. д-р Стефка Наумова – ИДП – БАН
доц. д-р Саша Тодорова – УНСС
доц. д-р Мария Серафимова – ЮЗУ

Защитата ще се състои на 26 септември 2013 г. от 13:00 часа
в заседателната зала на ИИОЗ на ул. „Сердика” № 4

Материалите по защитата са на разположение в ИИОЗ,
ул. „Московска” № 13а

Автореферат  на дисертационен труд на тема: „Девиантни модели на участие в местната власт” за придобиване на образователната и научна степен: „доктор” по научна специалност “Социология” от Люба Динкова Спасова.

Становище от доц. д-р Анна Мантарова  на дисертационен труд на тема: „Девиантни модели на участие в местната власт” за придобиване на образователната и научна степен: „доктор” по научна специалност “Социология” от Люба Динкова Спасова.

Рецензия от проф. дсн Валентина Златанова на дисертационен труд на тема: „Девиантни модели на участие в местната власт” за придобиване на образователната и научна степен: „доктор” по научна специалност “Социология” от Люба Динкова Спасова.

Рецензия от проф. д-р Стефка Наумова на дисертационен труд на тема: „Девиантни модели на участие в местната власт” за придобиване на образователната и научна степен: „доктор” по научна специалност “Социология” от Люба Динкова Спасова.

Становище доц. д-р Саша Тодорова на дисертационен труд на тема: „Девиантни модели на участие в местната власт” за придобиване на образователната и научна степен: „доктор” по научна специалност “Социология” от Люба Динкова Спасова.

Становище от доц. д-р Мария Серафимов на дисертационен труд на тема: „Девиантни модели на участие в местната власт” за придобиване на образователната и научна степен: „доктор” по научна специалност “Социология” от Люба Динкова Спасова.

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата