Търсене
Close this search box.

Публична защита на Мариана Тодорова

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

БАН

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертационен трудна тема

„Контрафактичен анализ и прогнозиране: Възможности за съчетаване на контрафактичния анализ със сценарния метод на прогнозиране“

 на Мариана Георгиева Тодорова

за придобиване на научна и образователна степен „доктор”

по специалност „философия на историята“ („футурология“), шифър 05. 01 12.

 Научно жури:

Проф. д.ф.н. Иван Кацарски (председател)
Проф. д.ф.н. Димитър Цацов
Проф. д.ф.н. Васил Проданов
Проф. д-р Витан Стефанов
Доц. д-р Марчо Марков

 

Защитата ще се състои на 28 февруари 2013 г., четвъртък, от 15.00 часа в заседателната зала на ИИОЗ на на бул. «Патриарх Евтимий” 6.

Материалите по защитата са на разположение в ИИОЗ – ул. Московска 13а

Автореферат на дисертационен труд МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА “КОНТРАФАКТИЧЕН АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРАНЕ (Възможности за съчетание на контрафактичния анализ със сценарния метод на прогнозиране)”за присъждане на образователна и научна степен „доктор”

Становище от проф. д.ф.н. Иван Кацарски за дисертационния труд на Мариана Георгиева Тодорова на тема: „Контрафактичен анализ и прогнозиране: Възможности за съчетаване на контрафактичния анализ със сценарния метод на прогнозиране“, за присъждане на образователната и научна степен доктор по специалност „философия на историята“ („футурология“), шифър 05 01 12

Рецензия на дисертационен труд на Мариана Георгиева Тодорова  „Кантрафактичен анализ и прогнозиране (Възможности за съчетание на контрафактичен анализ със сценарния метод на прогнозиране) за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по специалност „ Философия на историята” (Футурология), шифър 05.01.12 Рецензент: проф. дфн Димитър Цацов , ВТУ ”Св.св.Кирил и Методи”

Становище за дисертационния труд за получаване на  образователната и научна степен “Доктор“   по научна област 2: Хуманитарни науки  Професионално направление 2.3. «Философия»   Институт за изследване на обществата и знанието – БАН Секция «Социални теории, стратегии и прогнози» Тема на дисертационния труд: «Контрафактически анализ и прогнозиране» (Възможности за съчетание на контрафактичния анализ със сценарния метод на прогнозиране) Докторант: Мариана Георгиева Тодорова  Рецензент: проф. Васил Проданов, д.ф.н.

Рецензия на докторската дисертация   „Контрафактичен анализ и прогнозиране /Възможности за съчетаване на контрафактичния анализ със сценарния метод на прогнозиране/” на Мариана Георгиева Тодорова, представена за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по сп. „Философия на историята” /Футорология/, шифър 05.01.12. Научен . р-л чл.кор.проф.д.ф.н. Васил Проданов. Рецензент: проф. Витан Стефанов

Становище от доц. д-р по икономика Марчо Янакиев Марков Университет за национално и световно стопанство, Научна специалност: Политическа икономия Относно:Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по специалност „Философия на историята” („Футурлогия”), шифър 05.01.12 Автор на дисертационния труд: Мариана Георгиева Тодорова Тема на дисертационния труд: „Контрафактичен анализ и прогнозиране” (Възможности за съчетаване на контрафактичния анализ със сценарния метод за прогнозиране)

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Мария Димитрова Желязкова

С тема „Социална политика: ориентири, флуктуации и деформации“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата