Търсене
Close this search box.

Публична защита на Мартин Йорданов Иванов

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО
БАН
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на
дисертационен труд на тема
„Развитие на „зелена“ енергетика в България: иновации, технологии и социално-икономически зависимости“
на Мартин Йорданов Иванов
за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по научна специалност 3.1. „Социология“, шифър 05.11.01

Научно жури:
проф. д.с.н. Кръстина Петкова (ИИОЗ)
проф. д.с.н. Георги Димитров (СУ)
доц. д-р Иво Христов (ПУ)
доц. д-р Андрей Нончев (УНСС)
доц. д-р Иван Чалъков (ИИОЗ)

Защитата ще се състои на 31 октомври 2013 г. (четвъртък) от 16:00 часа
в заседателната зала на ИИОЗ на ул. „Московска“ № 13А.

Материалите по защитата са на разположение в ИИОЗ,
ул. „Московска“ № 13А.

Автореферат на „Развитие на „зелена“ енергетика в България: иновации, технологии и социално-икономически зависимости“ за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по научна специалност 3.1. „Социология“, шифър 05.11.01 от Мартин Йорданов Иванов.

Становище от проф. д.с.н. Кръстина Петкова за дисертационен труд на тема: „Развитие на „зелена“ енергетика в България: иновации, технологии и социално-икономически зависимости“ за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по научна специалност 3.1. „Социология“, шифър 05.11.01 от Мартин Йорданов Иванов.

Рецензия от проф. д.с.н. Георги Димитров на дисертационен труд на тема: „Развитие на „зелена“ енергетика в България: иновации, технологии и социално-икономически зависимости“ за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по научна специалност 3.1. „Социология“, шифър 05.11.01 от Мартин Йорданов Иванов.

Рецензия от доц. д-р Иво Христов на дисертационен труд на тема: „Развитие на „зелена“ енергетика в България: иновации, технологии и социално-икономически зависимости“ от Мартин Йорданов Иванов за придобиване на образователната и научна степен “доктор” по научна специалност 3.1. „Социология”, шифър 05.11.01.

Становище от доц. д-р Андрей Нончев за дисертационен труд на тема: „Развитие на „зелена“ енергетика в България: иновации, технологии и социално-икономически зависимости“ за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по научна специалност 3.1. „Социология“, шифър 05.11.01 от Мартин Йорданов Иванов.

Становище от доц. д-р Иван Чалъков за дисертационен труд на тема: „Развитие на „зелена“ енергетика в България: иновации, технологии и социално-икономически зависимости“ за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по научна специалност 3.1. „Социология“, шифър 05.11.01 от Мартин Йорданов Иванов.

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата