Търсене
Close this search box.

Публична защита на на Петя Борисова Климентова

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ (ИФС)

 

обявява

ОТКРИТО ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ

за защита на дисертационен труд на тема:

Всекидневно гражданство в сферата на труда

в съвременното българско общество

(след присъединяването на България към Европейския съюз)“

 

на Петя Борисова Климентова,

 

редовен докторант към секция „Общество на знанието:

наука, образование и иновации“, ИФС-БАН,

за придобиване на образователната и научната степен „ДОКТОР“

по професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”, научна специалност 05.11.01 социология

Заседанието ще се проведе на 9 март 2021 г. (вторник) от 16:00 часа

При интерес моля, изпратете имейл на:

 

Председател на научното жури:

Проф. д.с.н. Таня Неделчева (ИФС-БАН) – рецензия

 

Членове на научното жури:

Проф. д.с.н. Светла Колева (ИФС-БАН) – становище

Доц. д-р Андрей Нончев (УНСС) – рецензия

Проф. д-р Петя Кабакчиева (СУ) – становище

Доц. д-р Сийка Ковачева (ПУ) – становище

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите

се при доц. д-р Албена Накова в ИФС-БАН

и са публикувани на сайта на ИФС – http://ips-bas.org.

 

 

Рецензия от проф. д.с.н. Таня Неделчева на дисертационния труд на Петя Борисова Климентова, редовен докторант към секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност 05.11.01 социология.

 

Рецензия от доц. д-р Андрей Нончев на дисертационния труд на Петя Борисова Климентова, редовен докторант към секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност 05.11.01 социология.

 

Становище от проф. д.с.н. Светла Колева на дисертационния труд на Петя Борисова Климентова, редовен докторант към секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност 05.11.01 социология.

 

Становище от проф. д-р Петя Кабакчиева на дисертационния труд на Петя Борисова Климентова, редовен докторант към секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност 05.11.01 социология.

 

Становище от доц. д-р Сийка Ковачева на дисертационния труд на Петя Борисова Климентова, редовен докторант към секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност 05.11.01 социология.

 

Автореферат на дисертационния труд на Петя Борисова Климентова, редовен докторант към секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност 05.11.01 социология.

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата