Търсене
Close this search box.
Zashtita

Публична защита на Николина Димитрова Делева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ

обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на ас. д-р Николина Димитрова Делева на тема: „Изкуството на ХХI век между ценността и цената“ за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 2.3. Философия, научна специалност: 05.01.06. Естетика.

Заседанието ще се проведе на 18.07.2024 г. (четвъртък) от 11.30 часа в заседателната зала на ИФС на ул. Сердика“ № 4.

Състав на Научното жури:
Председател:
Доц. д-р Силвия Борисова – ИФС – БАН

Членове:
Доц. д-р Вяра Попова – ИФС – БАН
Проф. д.ф.н. Иван Стефанов – СУ „СУ „Св. Климент Охридски“
Доц. д-р Силвия Кръстева – ЮЗУ „Неофит Рилски“
Доц. д-р Марина Теофилова – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИФС и на интернет страницата на Института (тук).

Рецензия от проф. д.ф.н. Иван Стефанов относно дисертационен труд на тема „Изкуството на ХХI век между ценността и цената“ на ас. д-р Николина Димитрова Делева за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по Професионално направление 2.3. Философия, Научна специалност: 05.01.06. Естетика
In English

Рецензия от доц. д-р Вяра Попова относно дисертационен труд на тема „Изкуството на ХХI век между ценността и цената“ на ас. д-р Николина Димитрова Делева за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по Професионално направление 2.3. Философия, Научна специалност: 05.01.06. Естетика
In English

Становище от доц. д-р Силвия Борисова относно дисертационен труд на тема „Изкуството на ХХI век между ценността и цената“ на ас. д-р Николина Димитрова Делева за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по Професионално направление 2.3. Философия, Научна специалност: 05.01.06. Естетика
In English

Становище от доц. д-р Силвия Кръстева относно дисертационен труд на тема „Изкуството на ХХI век между ценността и цената“ на ас. д-р Николина Димитрова Делева за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по Професионално направление 2.3. Философия, Научна специалност: 05.01.06. Естетика
In English

Становище от доц. д-р Марина Теофилова относно дисертационен труд на тема „Изкуството на ХХI век между ценността и цената“ на ас. д-р Николина Димитрова Делева за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по Професионално направление 2.3. Философия, Научна специалност: 05.01.06. Естетика
In English

Автореферат на ас. д-р Николина Димитрова Делева относно дисертационен труд на тема „Изкуството на ХХ I век между ценността и цената“ на ас. д-р Николина Димитрова Делева за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по Професионално направление 2.3. Философия, Научна специалност: 05.01.06. Естетика
In English

Специален брой на списание Southeastern Europe

Проф. д.с.н. Васил Киров и д-р Бранка Анджелкович са гостуващите редактори на специален брой на списание Southeastern Europe на тема „Future of Work & Platform Economy in Southeastern Europe“. Покана и срокове за подаване на научни статии.

Конкурси за академични длъжности – ДВ, бр. 58, 9 юли 2024

ИФС при БАН обявява конкурси за: Професор, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Публични политики срещу бедността и социалното изключване), за нуждите на секция „Публични политики и

Алманах на Института по философия и социология при БАН

Първо издание. Алманахът е с обзорен характер и ще бъде издаван на всеки две години. В него ще бъдат включвани избрани аналитични текстове на учени от института, представящи значими резултати от научно изследователски проекти през предходните две години. Това издание отразява изследвания, реализирани презпоследните две години.