Търсене
Close this search box.

Публична защита на Поля Тодорова Христова

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ

Обявява открито заседание за защита на дисертационен труд

на тема

ДИСКРИМИНАЦИЯ ИЛИ РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ  В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА

на ПОЛЯ ТОДОРОВА ХРИСТОВА

редовен докторант към секция

„Социален контрол, отклонения и конфликти“

за придобиване на образователната и научна степен „ДОКТОР“

по научна област 3. Социални, стопански и правни науки

професионално направление 3.1. Социология, антропология и

науки за културата

 

Заседанието ще се проведе на 10 юли 2023 година от 11.00 часа в заседателната зала на ИФС на ул. „Сердика“4.

 

Научно жури:

Проф. дсн Мая Келиян – председател

Проф. д-р Николай Михайлов

Проф. д-р Стефка Наумова

Проф. д-р Мария Стоянова

Доц. д-р Саша Тодорова

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в отдел „Човешки ресурси“ на ИФС и на сайта на ИФС http://ips-bas.org.

 

Рецензия от проф. д-р Стефка Наумова на дисертационния труд на Поля Тодорова Христова, задочен докторант към секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

На чужд език

Рецензия от доц. д-р Саша Тодорова на дисертационния труд на Поля Тодорова Христова, задочен докторант към секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

На чужд език

Становище от проф. дсн Мая Келиян на дисертационния труд на Поля Тодорова Христова, задочен докторант към секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

На чужд език

Становище от проф. д-р Николай Михайлов на дисертационния труд на Поля Тодорова Христова, задочен докторант към секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

На чужд език

Становище от проф. д-р Мария Стоянова на дисертационния труд на Поля Тодорова Христова, задочен докторант към секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

На чужд език

Автореферат на дисертационния труд на Поля Тодорова Христова, задочен докторант към секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност 3.1. Социология, антропология и науки за културата.

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Мария Димитрова Желязкова

С тема „Социална политика: ориентири, флуктуации и деформации“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата