Търсене
Close this search box.

Публична защита на Радосвета Хубанчева-Цветкова

На 26 април 2018 г. (четвъртък) от 15.00 часа в заседателната зала на

ИИОЗ-БАН  на улица Сердика 4

ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема:

             „ПРОБЛЕМЪТ ЗА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО 

                  В ХРИСТИЯНСКАТА ФИЛОСОФИЯ – СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ“

за придобиване на  образователна и  научната степен“ДОКТОР“

 по професионално направление 2.3 – философия,

на редовен докторант  РАДОСВЕТА ХУБАНЧЕВА–ЦВЕТКОВА

  Секция „Религия, вярвания, светоглед“ – ИИОЗ -БАН.

Научен ръководител – гл.ас. д-р Людмил Петров

      Научно жури:

Председател на научното жури:

проф. дфн Стефан Пенов (ИИОЗ – БАН) – рецензент.

 Членове на научното жури:

 1/Доц.д-р Цветина Рачева – СУ“Св.Кл.Охридски“ – становище.

 2/Доц.д-р Николай  Михайлов – СУ“Св.Кл.Охридски“ – становище.

 3/ доц.д-р Костадин  Нушев – СУ“Св.Кл.Охридски“ – становище.

 4/ проф. дфн  дпн Петко Ганчев -(МВБУ -София/Ботевград) – рецензент.

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при

научния секретар на ИИОЗ-БАН – доц. д-р Албена Накова

и са публикувани на сайта на ИИОЗ БАН – www.issk-bas.org

 

Рецензия от проф. дфн Стефан Пенов относно дисертационния труд на Радосвета Хубанчева-Цветкова „Проблемът за човешкото тяло в християнската
философия – съвременни измерения“  за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3 „Философия“

Рецензия от проф. дфн, дпн Петко Ганчев относно дисертационния труд на Радосвета Хубанчева-Цветкова „Проблемът за човешкото тяло в християнската
философия – съвременни измерения“  за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3 „Философия“

Становище от доц. д-р Костадин Нушев относно дисертационния труд на Радосвета Хубанчева-Цветкова „Проблемът за човешкото тяло в християнската
философия – съвременни измерения“  за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3 „Философия“

Становище от доц. д-р Цветина Рачева относно дисертационния труд на Радосвета Хубанчева-Цветкова „Проблемът за човешкото тяло в християнската
философия – съвременни измерения“  за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3 „Философия“

Становище от доц. д-р Николай Михайлов относно дисертационния труд на Радосвета Хубанчева-Цветкова „Проблемът за човешкото тяло в християнската
философия – съвременни измерения“  за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3 „Философия“

Автореферат на Радосвета Хубанчева-Цветкова относно дисертационния й труд „Проблемът за човешкото тяло в християнската философия – съвременни измерения“  за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.3 „Философия“

Публична защита на Багрян Маламин

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ (ИФС) обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема: „ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И ТВОРЧЕСКИ ПРОФЕСИИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРОЕКЦИИ НА НАСТОЯЩОТО И

Публична защита на Даниела Василева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ И ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 2010 –

Публична защита на Мария Велизарова

ИФС обявява открито заседание за защита на дисертационен труд на тема: „ОТ ТРУДОВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ДО МОДЕРНО РОБСТВО: ТРУДОВИЯТ ОПИТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ДРУГИ СТРАНИ НА ЕС“  на МАРИЯ ВЕЛИЗАРОВА