Търсене
Close this search box.

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ

Обявява

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева

на тема

„Устойчивото развитие във времена на несигурност“

за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление

3.1. Социология, антропология и науки за културата

ще бъде проведена на български език на 27 октомври 2023г. от 16.30ч. в сградата на

Института по философия и социология при БАН на ул. Сердика 4, ет.2.

 

Желаещите да получат информация да се обърнат към проф. Румяна Стоилова,

 

 

Състав на Научното жури:

Председател:

Проф. дсн Румяна Стоилова

Членове:

Проф. дсн Георги Фотев

Проф. д-р Петя Кабакчиева

Проф. емеритус дфн Веселин Петров

Проф. д-р Милен Балтов

Доц. д-р Мариана Драганова

Доц. д-р Андрей Нончев

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИФС и на интернет-страницата на Института.

 

Рецензия от проф. дсн Румяна Стоилова относно дисертационен труд на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ на доц. д-р Румяна Желева за придобиване на научната степен „доктор на науките“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

На чужд език

Рецензия от проф. дсн Георги Фотев относно дисертационен труд на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ на доц. д-р Румяна Желева за придобиване на научната степен „доктор на науките“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

На чужд език

Рецензия от проф. д-р Петя Кабакчиева относно дисертационен труд на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ на доц. д-р Румяна Желева за придобиване на научната степен „доктор на науките“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

На чужд език

Становище от проф. емеритус дфн Веселин Петров относно дисертационен труд на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ на доц. д-р Румяна Желева за придобиване на научната степен „доктор на науките“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

На чужд език

Становище от проф. д-р Милен Балтов относно дисертационен труд на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ на доц. д-р Румяна Желева за придобиване на научната степен „доктор на науките“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

На чужд език

Становище от доц. д-р Мариана Драганова относно дисертационен труд на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ на доц. д-р Румяна Желева за придобиване на научната степен „доктор на науките“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

На чужд език

Становище от доц. д-р Андрей Нончев относно дисертационен труд на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ на доц. д-р Румяна Желева за придобиване на научната степен „доктор на науките“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

На чужд език

Автореферат на доц. д-р Румяна Желева относно дисертационния й труд на тема: „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

На чужд език

Две издания по проект „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ и подходи за ограничаването ѝ в българското общество“

Едновременно излезнаха от печат монография и сборник доклади от националната конференция по проекта. И двете издания са със свободен достъп