Търсене
Close this search box.

Публична защита на Силвия Иванова Пенчева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ (ИФС)

 

обявява

ОТКРИТО ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ

за защита на дисертационен труд на тема:

Бедност, благотворителност, власт“

(културни и цивилизационни аспекти)

 

на Силвия Иванова Пенчева,

 

редовен докторант към секция „Социални теории, стратегии и прогнози“, ИФС-БАН,

за придобиване на образователната и научната степен „ДОКТОР“

по професионално направление 2.3. „Философия”

Заседанието ще се проведе на 11 март 2022 г. (петък) от 10:00 часа

При интерес моля, изпратете имейл на:

 

Председател на научното жури:

Проф.д.ф.н Богдана Тодорова (ИФС-БАН) – рецензия

 

Членове на научното жури:

Проф. д.ф.н Борис Манов (ИФС-БАН) – рецензия

Проф. д.ф.н Иван Кацарски (ИФС-БАН) – становище

Проф.д-р Мюмюн Тахиров (УНИБИТ) – становище

Доц. д.пол.н. Ивка Цакова (УНСС) – становище

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите

се при доц. д-р Албена Накова в ИФС-БАН

и са публикувани на сайта на ИФС – http://ips-bas.org.

 

Рецензия от проф. д.ф.н. Богдана Тодорова на дисертационния труд на Силвия Пенчева, редовен докторант към секция „Социални теории, стратегии и прогнози“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление по професионално направление 2.3. „Философия”.

Рецензия от проф. д.ф.н. Борис Манов на дисертационния труд на Силвия Пенчева, редовен докторант към секция „Социални теории, стратегии и прогнози“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление по професионално направление 2.3. „Философия”.

Становище от проф. д.ф.н. Иван Кацарски на дисертационния труд на Силвия Пенчева, редовен докторант към секция „Социални теории, стратегии и прогнози“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление по професионално направление 2.3. „Философия”.

Становище от проф. д-р Мюмюн Тахиров на дисертационния труд на Силвия Пенчева, редовен докторант към секция „Социални теории, стратегии и прогнози“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление по професионално направление 2.3. „Философия”.

Становище от доц. д. пол.н. Ивка Цакова на дисертационния труд на Силвия Пенчева, редовен докторант към секция „Социални теории, стратегии и прогнози“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление по професионално направление 2.3. „Философия”.

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Мария Димитрова Желязкова

С тема „Социална политика: ориентири, флуктуации и деформации“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата