Търсене
Close this search box.

Публична защита на Соня Борисова Илиева

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА СОНЯ БОРИСОВА ИЛИЕВА

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

обявява
ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
за защита на дисертационен труд на тема:

„Дългосрочно прогнозиране в социалната сфера чрез метод Делфи”

от  доц. д-р Соня Борисова Илиева

за присъждане на научната степен „Доктор на науките”

по научна специалност 05.11.01 социология ,

от професионално направление

3.1. „Социология, антропология и науки за културата”

Заседанието ще се проведе на 19 март 2014 г., от 11,30 ч.
в заседателната зала на ул.“Московска“ 13 А.

Състав на научното жури:
Проф. д-р Никола Георгиев – Рецензент

Проф. дсн Веска Кожухарова – Живкова – Рецензент

Проф. дсн Светлана Съйкова – Рецензент

Проф. дсн Ивайло Кусев

Проф. д-р Иван Райчев

Доц. д-р Божидар Ивков

Доц. д-р Мария Желязкова – Председател
Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИИОЗ на ул.Московска 13А и на интернет страницата на Института.

Автореферат дисертационен труд на тема „Дългосрочно прогнозиране в социалната сфера чрез метод Делфи” на Соня Борисова Илиева за присъждане на научната степен „доктор на науките” по научна специалност 05.11.01 социология, от професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”

Рецензия от проф. д-р Никола Георгиев на дисертационен труд на тема „Дългосрочно прогнозиране в социалната сфера чрез метод Делфи” на Соня Борисова Илиева за присъждане на научната степен „доктор на науките” по научна специалност 05.11.01 социология, от професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”

Рецензия от проф. дсн Веска Кожухарова – Живкова на дисертационен труд на тема „Дългосрочно прогнозиране в социалната сфера чрез метод Делфи” на Соня Борисова Илиева за присъждане на научната степен „доктор на науките” по научна специалност 05.11.01 социология, от професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”

Рецензия от проф. дсн Светлана Съйкова на дисертационен труд на тема „Дългосрочно прогнозиране в социалната сфера чрез метод Делфи” на Соня Борисова Илиева за присъждане на научната степен „доктор на науките” по научна специалност 05.11.01 социология, от професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”

Становище от проф. дсн Ивайло Кусев за дисертационен труд на тема „Дългосрочно прогнозиране в социалната сфера чрез метод Делфи” на Соня Борисова Илиева за присъждане на научната степен „доктор на науките” по научна специалност 05.11.01 социология, от професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”

Становище от проф. д-р Иван Райчев за дисертационен труд на тема „Дългосрочно прогнозиране в социалната сфера чрез метод Делфи” на Соня Борисова Илиева за присъждане на научната степен „доктор на науките” по научна специалност 05.11.01 социология, от професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”

Становище от доц. д-р Божидар Ивков за дисертационен труд на тема „Дългосрочно прогнозиране в социалната сфера чрез метод Делфи” на Соня Борисова Илиева за присъждане на научната степен „доктор на науките” по научна специалност 05.11.01 социология, от професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”

Становище от доц. д-р Мария Желязкова за дисертационен труд на тема „Дългосрочно прогнозиране в социалната сфера чрез метод Делфи” на Соня Борисова Илиева за присъждане на научната степен „доктор на науките” по научна специалност 05.11.01 социология, от професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”

 

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Мария Димитрова Желязкова

С тема „Социална политика: ориентири, флуктуации и деформации“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата