Търсене
Close this search box.

Публична защита на Стефано Кобело

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ (ИФС)

СЕКЦИЯ „ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛНИ ПРОМЕНИ“

обявява
ОТКРИТО ОН-ЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ
за защита на дисертационен труд на тема:

 „Включващо образование за деца с увреждания в релационна перспектива”

на Стефано Кобело,

докторант на свободна практика от Италия,

за получаване на образователната и научна степен „доктор”

по професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата”, научна специалност 05.11.01 социология

Научни консултанти: доц. д-р Мария Желязкова и проф. дсн Божидар Ивков

Заседанието ще се проведе на 8 януари 2021 г. (петък) от 13.00
При интерес моля, изпратете имейл на

 

Състав на научното жури:
Председател:

Доц. д-р Добринка Костова, ИФС

Членове:

Проф. дсн Валентина Миленкова, ЮЗУ

Проф. дсн Божидар Ивков, ИФС
Доц. д-р Здравка Тонева
Доц. д-р Лидия Цветанова – Чурукова, ЮЗУ

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИФС и на интернет страницата на Института – http://ips-bas.org

 

Рецензия от доц. д-р Добринка Костова на дисертационния труд на Стефано Кобело, докторант на свободна практика към секция „Публични политики и социални промени“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност 05.11.01 социология.

На чужд език

Рецензия от проф. дсн Валентина Миленкова на дисертационния труд на Стефано Кобело, докторант на свободна практика към секция „Публични политики и социални промени“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност 05.11.01 социология.

На чужд език

Становище от проф. дсн Божидар Ивков на дисертационния труд на Стефано Кобело, докторант на свободна практика към секция „Публични политики и социални промени“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност 05.11.01 социология.

На чужд език

Становище от доц. д-р Здравка Тонева на дисертационния труд на Стефано Кобело, докторант на свободна практика към секция „Публични политики и социални промени“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност 05.11.01 социология.

На чужд език

Становище от доц. д-р Лидия Цветанова – Чурукова на дисертационния труд на Стефано Кобело, докторант на свободна практика към секция „Публични политики и социални промени“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност 05.11.01 социология.

На чужд език

Автореферат на дисертационния труд на Стефано Кобело, докторант на свободна практика към секция „Публични политики и социални промени“, ИФС-БАН, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност 05.11.01 социология.

На чужд език

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата