Търсене
Close this search box.

Публична защита на Стоян Андреас Ставру

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ

обявява

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
за защита на дисертационен труд на тема: „Морални измерения на собствеността в екологически контекст (към обосноваване на една „проприетарна“ екология)“

за придобиване на научната степен

„доктор на философските науки”

по професионално направление 2.3. Философия

заседанието ще се проведе на 27.01.2021 г. от 14 часа 

чрез електронна видео връзка

Желаещите да получат информация да се обърнат към проф. Маринова, 

Състав на научното жури:

Председател:

проф. дфн Емилия Маринова, ИФС, БАН

Членове:

проф. дфн Иван Кацарски, ИФС, БАН

проф. дфн Стилиян Йотов, СУ „Св. Кл. Охридски“

проф. дюн Георги Пенчев, ПУ „П.Хилендарски“

проф. д-р Христо Тодоров, НБУ

проф. д-р Николай Михайлов, СУ „Св. Кл. Охридски“

проф. д-р Валентина Драмалиева, УНСС

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИФС и на интернет-страницата на Института.

 

Рецензия от проф. д-р Валентина Драмалиева относно дисертационен труд на тема: „Морални измерения на собствеността в екологически контекст (към обосноваване на една „проприетарна“ екология)” на доц. д-р Стоян Ставру за придобиване на научната степен „доктор на философските науки” по професионално направление 2.3. Философия.

На чужд език

Рецензия от проф. дфн Иван Кацарски относно дисертационен труд на тема: „Морални измерения на собствеността в екологически контекст (към обосноваване на една „проприетарна“ екология)” на доц. д-р Стоян Ставру за придобиване на научната степен „доктор на философските науки” по професионално направление 2.3. Философия.

На чужд език

Рецензия от проф. дюн Георги Пенчев относно дисертационен труд на тема: „Морални измерения на собствеността в екологически контекст (към обосноваване на една „проприетарна“ екология)” на доц. д-р Стоян Ставру за придобиване на научната степен „доктор на философските науки” по професионално направление 2.3. Философия.

На чужд език

Становище от проф. дфн Емилия Маринова относно дисертационен труд на тема: „Морални измерения на собствеността в екологически контекст (към обосноваване на една „проприетарна“ екология)” на доц. д-р Стоян Ставру за придобиване на научната степен „доктор на философските науки” по професионално направление 2.3. Философия.

На чужд език

Становище от проф. дфн Стилиян Йотов относно дисертационен труд на тема: „Морални измерения на собствеността в екологически контекст (към обосноваване на една „проприетарна“ екология)” на доц. д-р Стоян Ставру за придобиване на научната степен „доктор на философските науки” по професионално направление 2.3. Философия.

На чужд език

Становище от проф. д-р Христо Тодоров относно дисертационен труд на тема: „Морални измерения на собствеността в екологически контекст (към обосноваване на една „проприетарна“ екология)” на доц. д-р Стоян Ставру за придобиване на научната степен „доктор на философските науки” по професионално направление 2.3. Философия.

На чужд език

Становище от проф. д-р Николай Михайлов относно дисертационен труд на тема: „Морални измерения на собствеността в екологически контекст (към обосноваване на една „проприетарна“ екология)” на доц. д-р Стоян Ставру за придобиване на научната степен „доктор на философските науки” по професионално направление 2.3. Философия.

На чужд език

Автореферат на доц. д-р Стоян Ставру относно дисертационния му труд на тема: „Морални измерения на собствеността в екологически контекст (към обосноваване на една „проприетарна“ екология)” за придобиване на научната степен „доктор на философските науки” по професионално направление 2.3. Философия.

На чужд език

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата