Търсене
Close this search box.

Публична защита на Тошко Ангелов Кръстев

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО
БАН

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на
дисертационен труд на тема

„ПУБЛИЧНИТЕ ПАРТИЙНОПОЛИТИЧЕСКИ РЕФЛЕКСИИ: МЕЖДУ ГРУПОВАТА РАЦИОНАЛНОСТ И СОЦИАЛНИТЕ РЕАЛНОСТИ”

на Тошко Ангелов Кръстев

за придобиване на образователната и научна степен „доктор”
по специалност Социология /05.11.01/,
научно направление Социология, антропология и науки за културата /3.1/

Научно жури:
доц. д-р Божидар Ивков, ИИОЗ – БАН (председател)
проф. дсн Духомир Минев – ИИОЗ – БАН
проф. д-р Андрю Бласко – Упсала Университет, Швеция
проф. дпн Тодор Танев – СУ „Св. Климент Охридски”
доц. д-р Добрин Канев – Нов Български Университет

Защитата ще се състои на 26 февруари 2014 г. от 11:30 часа
в заседателната зала на ИИОЗ на ул. „Московска” № 13а

Материалите по защитата са на разположение в ИИОЗ,
ул. „Московска” № 13а

Автореферат на „ПУБЛИЧНИТЕ ПАРТИЙНОПОЛИТИЧЕСКИ РЕФЛЕКСИИ: МЕЖДУ ГРУПОВАТА РАЦИОНАЛНОСТ И СОЦИАЛНИТЕ РЕАЛНОСТИ” от Тошко Ангелов Кръстев за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по специалност Социология /05.11.01/, научно направление Социология, антропология и науки за културата /3.1/

Рецензия на доц. д-р Божидар Ивков на дисертационен труд на тема „ПУБЛИЧНИТЕ ПАРТИЙНОПОЛИТИЧЕСКИ РЕФЛЕКСИИ: МЕЖДУ ГРУПОВАТА РАЦИОНАЛНОСТ И СОЦИАЛНИТЕ РЕАЛНОСТИ” на Тошко Ангелов Кръстев за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по специалност Социология /05.11.01/, научно направление Социология, антропология и науки за културата /3.1/

Становище на проф. дсн Духомир Минев на дисертационен труд на тема „ПУБЛИЧНИТЕ ПАРТИЙНОПОЛИТИЧЕСКИ РЕФЛЕКСИИ: МЕЖДУ ГРУПОВАТА РАЦИОНАЛНОСТ И СОЦИАЛНИТЕ РЕАЛНОСТИ” на Тошко Ангелов Кръстев за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по специалност Социология /05.11.01/, научно направление Социология, антропология и науки за културата /3.1/

Становище проф. д-р Андрю Бласко на дисертационен труд на тема „ПУБЛИЧНИТЕ ПАРТИЙНОПОЛИТИЧЕСКИ РЕФЛЕКСИИ: МЕЖДУ ГРУПОВАТА РАЦИОНАЛНОСТ И СОЦИАЛНИТЕ РЕАЛНОСТИ” на Тошко Ангелов Кръстев за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по специалност Социология /05.11.01/, научно направление Социология, антропология и науки за културата /3.1/

Рецензия проф. дпн Тодор Танев на дисертационен труд на тема „ПУБЛИЧНИТЕ ПАРТИЙНОПОЛИТИЧЕСКИ РЕФЛЕКСИИ: МЕЖДУ ГРУПОВАТА РАЦИОНАЛНОСТ И СОЦИАЛНИТЕ РЕАЛНОСТИ” на Тошко Ангелов Кръстев за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по специалност Социология /05.11.01/, научно направление Социология, антропология и науки за културата /3.1/

Становище на доц. д-р Добрин Канев на дисертационен труд на тема „ПУБЛИЧНИТЕ ПАРТИЙНОПОЛИТИЧЕСКИ РЕФЛЕКСИИ: МЕЖДУ ГРУПОВАТА РАЦИОНАЛНОСТ И СОЦИАЛНИТЕ РЕАЛНОСТИ” на Тошко Ангелов Кръстев за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по специалност Социология /05.11.01/, научно направление Социология, антропология и науки за културата /3.1/

 

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова

с тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Мария Димитрова Желязкова

С тема „Социална политика: ориентири, флуктуации и деформации“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата