Публични политики и социални промени

Изследователските дейности на секцията са фокусирани главно върху анализа на публичните политики и в голяма степен тези изследвания са посветени на: описанието на политиките: дефиниране и изясняване на проблемите и оценка на потребностите; оценка на сравнителните предимства на политиките; анализ на резултатите, оценка на социалното въздействие и т.н., както и мониторинг и проучване на социалните промени, генерирани от политиките. Секцията полага също така усилия за разработване на концептуални и методологически проблеми в областта. Доколкото публичните политики са тясно свързани с разбирането на демокрацията като участие на членовете или гражданите в процесите на вземане на решения (за организацията или обществото), изследователските проблеми включват също и проблеми на гражданствеността, социалните движения, демократичните политически институции.

 

Състав

1. Доц. д-р Мария Желязкова
perspekt@tradel.net

2. Проф. дсн Божидар Ивков
bivkov56@gmail.com

3. Доц. д-р Венета Кръстева
veneta_krust@abv.bg

4. Гл. ас. д-р Вяра Ганчева
ganchevav@yahoo.com

5. Доц. д-р Добринка Костова
kostov11@abv.bg

6. Проф. дсн Карамфил Манолов
karamfil_manolov@abv.bg

7. Гл. ас. д-р Красимира Трендафилова
krasitrend@abv.bg

8. Доц. д-р Светлана Стаменова
stamenova@vip.bg

9. Гл. ас. д-р Светла Стоева

svetla.stoeva@gmail.com

10. Катя Богова – докторант

11. Стефано Кобело – докторант

 

Кирил Мулячки – секретар
kirilulacki50@gmail.com