Търсене
Close this search box.
book vk 3

Публични политики и социални промени. Трудният път към добро общество

Книгата представлява задълбочено проучване на представите за публични политики, на начина, по който обичайно се изследват те и на процесите за тяхното формулиране и прилагане. Нейното създаване стана необходимо, поради идентифицираните на многобройни „бели петна“ в знанието относно публичните политики и нуждата от изграждане на по-реалистична и комплексна научна концепция за процеса на  тяхното създаване и прилагане.

В първата част на монографията е разработена нова, разширена и обогатена концептуална рамка за изследване на публичните политики, в която са вградени важни и недостатъчно изследвани компоненти на разбирането за политики. Такива са например начините на идентифициране и неутрализиране на социални рискове, осъществявани от рационалния актьор – властващите елити, на основата на тяхната групова рационалност.

Във втората част на монографията са представени изследвания на политики в различни сфери. На базата на разширената концептуална рамка и отделни нейни елементи, са анализирани политики в областта на: заетостта и пазара на труда; инвалидността, бедността и социалното изключване. Дискутирани са проблеми, свързани с: дигитализацията на публичното управление; влиянието на лобистки кръгове в пенсионната система; ролята на държавата и неправителствения сектор при предоставяне на социални услуги; влиянието на медиите. Разгледани са предизвикателства пред политиките, свързани с иновациите и предприемачеството в различни сфери: земеделие, култура, интеграция на бежанци и местни политики.

Третата част обсъжда възможни пътища за стимулиране на развитието на добро общество и социален прогрес.

Монографията е резултат от съвместната работа на учени от секция „Публични политики и социални промени“ на ИФС-БАН и други анализатори и е предназначена за широк кръг читатели: учени, изследователи, политици, практици и хора, интересуващи се от проблемите на публичните политики и общественото развитие.

Монографията „Публични политики и социални промени. Трудният път към добро общество“ може да бъде свалена безплатно от интернет страницата на академичното издателство тук: https://press.bas.bg/bg/eBooks-105/show-106(82).

Кризисната ситуация заради пандемията от Коронавирус в България: социално-икономически, здравни и образователни ефекти.

Доц. Габриела Йорданова и доц. Екатерина Маркова публикуваха първични бази данни и подробно методологическо описание от две хармонизирани вълни на псевдо-лонгитудинално COVID-CAWI.