Търсене
Close this search box.

Първият за 2016 г. Форум „Бъдещи лидери“ на тема „Животът в екоселище в български контекст“ с участието на д-р Лилия Сазонова

На 04.04.2016 г. (понеделник) от 18.30 ч. в Зала Мати-Д (малкото НДК, над кино „Люмиер“) ще се проведе първият за тази година Форум „Бъдещи лидери“. Темата на настоящия форум ще бъде „Животът в екоселище в български контекст“. Участие във него ще вземат д-р Лилия Сазонова, гл. асистент в секция „Антропологически изследвания“ в Института за изследване на обществата и знанието при БАН, и Драгомир Конастантинов, представител на Фондация „Зеленика“.

В рамките на срещата ще бъде представена едноименната публикация, в основата на която стои проведеното миналата година изследване, целящо да опише и анализира състоянието и предпоставките у нас за развитие на общности, живеещи по модела на екоселищата.

Заповядайте!

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване