Търсене
Close this search box.

Рецензия на книгата „Hard work in new jobs. The quality of work and life in European growth sectors.“

През месец март 2016 г. списание Applied Research in Quality of Life (2014 Impact Factor 0,818) публикува рецензия за книгата Holtgrewe, Ursula; Kirov, Vassil; Ramioul, Monique (eds.) (2015): Hard work in new jobs. The quality of work and life in European growth sectors. Houndmills: Palgrave Macmillan. Рецензията може да видите на посочения линк. (http://www.palgraveconnect.com/pc/doifinder/10.1057/9781137461087.0007?focus=true)

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване