Търсене
Close this search box.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 87

София, 07.08.2019 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и девети май две хиляди и деветнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бранислава Павлова

ЧЛЕНОВЕ: Теодора Гроздева

Владимир Йорданов

при участието на секретаря Анета Иванова,

разгледа докладваното от съдия Йорданов

гр.дело № 2353 /2018 г.:

Производството е по чл.295 ГПК.

Отхвърля исковете на М. К. Ж., Р. Г. Ж. – С. и М. Г. Ж. срещу Българската академия на науките с правно основание чл.108 ЗС за признаване за установено, че М. К. Ж., Р. Г. Ж. – С. и М. Г. Ж. са собственици на втори и трети надпартерни етажи (трети и четвърти етажи) от сграда, находяща се в [населено място], на [улица], ведно със съответните им идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, в което е построена сградата и за предаване на владението на тези имоти.

Осъжда М. К. Ж., Р. Г. Ж. – С. и М. Г. Ж. да заплатят на Българска академия на науките сумите 16 820 лева разноски за касационната инстанция, 16 192 лева разноски за въззивната инстанция и 16 380 лева разноски за първата касационната инстанция, като за тази инстанция отхвърля искането за разликата над сумата 16 380 лева до сумата 24 375 лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ОЩЕ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите на Секция „Онтология и епистемология“

Конкурскът е обнародван в ДВ, бр. 67/04.08.2023 г. Рецензия от проф. дн Кольо Коев относно конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Онтология) за нуждите

Научният съвет на ИФС-БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция „Общности и идентичности“

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Публична защита на Румяна Русева Желева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ Обявява Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Румяна Желева на тема „Устойчивото развитие във времена на несигурност“ за придобиване